مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

تفسير فراز 30 خطبه 83 كه در آن امام علي ميگويد: خدا براي شما حجتهاي كامل فرستاده است، چيست؟
تفسير فراز 31 تا 36 خطبة 83 كه در آن امام علي(ع) كه دربارة محاسبة اعمال و آزمايش الهي ايراد شده، چيست؟
مختصات انسان متقّي كه در فراز 104 تا 122 خطبه 83 آمده است، چيست؟
تفسير فراز 144 تا 154 خطبه 83 كه در آن امام علي دربارة لحظات مرگ ايراد فرموده، چيست؟
تفسير فراز 167 تا 175 خطبه 83 كه در آن امام علي ميفرمايد: «دلهاي شما را قساوت گرفته و به لهوولعب مشغول شده است» چيست؟
تفسير فراز 176 تا 178 خطبه 83 كه در آن امام علي دربارة پل صراط ايراد فرموده چيست؟
تفسير فراز 285 تا آخر خطبة 83 كه در آن امام علي ميفرمايد: از فرصت باقيمانده استفاده كرده و به فكر سرنوشت نهايي خود باشيد، چيست؟
تفيسر فراز 7 تا 14 خطبه 84 كه در آن امام علي درباره مذمّت دروغ و نقض عهد ايراد فرموده، چيست؟
تفسير و تحليل فراز هاي 17تا 20 خطبه 84 كه در آن، امام علي در پاسخ به اتهام عمروبن عاص مبني بر شوخ طبعي آن امام، ميفرمايد: ياد مرگ مرا از «بازي» باز ميدارد، چيست؟
تفسير فراز 3 تا 7 خطبه 86 كه در آن امام علي دربارة علم خدا به پنهان و باطن مردم ايراد فرموده، چيست؟
تفسير فراز 33 تا 39 خطبه 86 كه در آن امام علي ميفرمايد: نَفس را به حال خودش رها نكنيد زيرا شما را به راههاي ستمكاران رهنمون ميسازد، چيست؟
با عنايت به فراز 45 و 46 خطبه 86، زيانكار چه كسي است و غبطة چه كسي را بايد خورد؟
  1. 2320 از 4632