مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

تفسير فراز پنجم تا هفدهم خطبة صد و پنجاه و هفتم كه دربارة گذشت روزگار و قطعي بودن فرا رسيدن قيامت ايراد شده، چيست؟
تفسير فرازهاي پنجاه و دوم تا پنجاه و پنجم خطبة صد و پنجاه و هفتم كه دربارة وحشتناك بودن قبر ايراد شده، چيست؟
تفسير فرازهاي هفتم تا يازدهم خطبه صد و پنجاه و هشتم كه علي(ع) مي‎فرمايد: قرآن هرگز با شما سخن نخواهد گفت و در اين كتاب است دواء درد شما، چيست؟
ترجمه و تفسير خطبه صد و پنجاه و نهم كه دربارة نيكي علي(ع) با مردم تحت زمامداريش ايراد شده چيست؟
تفسير فراز دوم تا پنجم خطبة صد و شصتم كه مي‎فرمايد: حكم خداوند بر مبناي علم است و منشأ عفو او حلم، چيست؟
تفسير فرازهاي پانزده تا بيستم خطبة صد و شصتم كه دربارة دور بودن كنه حقيقت خداوند از دسترس ادراكات ايراد شده چيست؟
تفسير فرازهاي بيست و يكم تا بيست و پنجم خطبه صد و شصتم كه درباره قدرت بي‎نهايت الهي ايراد شده چيست؟
تفسير فرازهاي سي چهارم تا پنجاه و يكم خطبه صد و شصتم كه دربارة كيفيت اميدواري ايراد شده چيست؟
تفسير فرازهاي پنجاه و نهم تا هفتاد و هفتم خطبه صد و شصتم كه در آن ضمن معرفي طرز زندگي موسي(ع)، داود(ع) و عيسي(ع) دعوت به سرمشق قرار دادن آنها شده چيست؟
تفسير فرازهاي پانزدهم تا هيجدهم خطبه صد و شصت و يكم كه در آن علي(ع) مي‎فرمايد: «پيامد فرار از دين، شقاوت جبران ناپذير خواهد بود»، چيست؟
تفسير فرازهاي بيست و هفتم تا سي‎ام خطبة صد و شصت و يكم كه دربارة پرهيز از دلبستگي به زرق و برق دنيا ايراد شده، چيست؟
تفسير فراز هفتم خطبة صد و شصت و سوم كه دربارة خلقت اشياء ايراد شده، چيست؟
  1. 2330 از 4632