مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

شركت در جشن عروسي و رقص زنان چه حكمي دارد؟ وظيفه ما چيست؟

آيا نوه و عروس مي تواند چند سيب يا يك دست بشقاب كه متعلّق به پدر بزرگ و پدر شوهر است استفاده كند، در حالي كه مادر شوهر از استفاده آنها منع مي كند؟ اگر بدون اطلاع و رضايت آنها استفاده كرديم، كار حرامي است؟

برخورد ما در مقابل بعضي كه ادعاهايي مانند قفل كردن بخت عروس و داماد و غيره

چگونه بايد باشد؟ مي كنند،

اغلب چادر نمازهاي رنگي، در روشنايي، نمايشگر اندام بدن زن مي باشد، مثلاً ساية دست برهنه از روي چادر ديده مي شود، با اين كه چادر نازك نيست. در اين صورت وظيفه چيست؟

در شب 13 رجب خوابي ديدم كه در مدينه هستم و انگشتري دست دوستم كردم. تعبير اين خواب چيست؟ روز زن نيت كردم و خواب ديدم كه لباس عروس پوشيدهام و سوار بر اسب شدهام. تعبير چيست؟

چرا در دين اسلام تعدد زوجات براي مردان قرار داده شده، اما اين حق از زنان سلب شده است؟

چرا در اسلام حق طلاق در اختيار مرد است و زن حق طلاق ندارد؟

اگر بي حجابي گناه است چرا مردي كه مي خواهد زن بگيرد، اجازه دارد روز خواستگاري يك بار زن را بي حجاب ببيند؟

در خصوص پوشش و حجاب زن از نظر اسلام توضيح دهيد و بيان كنيد آيا پوشش مانتو مصداق حجاب اسلامي محسوب مي شود؟

حوادث روزگار چگونه قابل توجيه است، مثلاً كسي عمر نوع مي كند و يگري عمري كوتاه؟ جواني كه تازه عروسي كرده مي ميرد، اما يونس در شكم ماهي حفظ مي شود؟!

اختلاف شديد زن و شوهر و دخالت ديگران و بي نتيجه بودن روجوع به بزرگتر ها و غير آن،عرصه را براي ادامة زندگي تنگ نموده، فكر فرار از كشور يا چگونه جدا شدن از همسر، كه باعث ازدياد آبروريزي نشود، برايم مطرح است. لطفاً مرا راهنمايي كنيد.

فعلاً دو منزل داريم كه بابت يكي از آن ها مقروض هسيتم. اگر اوّلي به فروش نرسد، آيا شوهرم نسبت به پرداخت خمس آن بايد وصيت كند؟  1. 2336 از 4632