مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

از طرفي نميتوانم از فكر خانوادهام و دردهاي پنهان و آشكار آنها صرف نظر كنم و از سويي ديگر همسرم بسيار حساس و دقيق است. از اين رو فكر ميكنم نامزدي من كاري اشتباه بوده است، زيرا با شرايط نامناسبي كه دارم، نميتوانم وقت و حوصله جداگانه براي همسرم بگذارم، خواهشمندم مرا در اين مورد راهنمايي كنيد؟

با توجه به اين كه نامزدم از من و خانوادهام ذهنيت مثبت و موجهي دارد، آيا صلاح ميدانيد وي را در جريان وضعيت خانوادهام قرار دهم؟

دخالت مادر شوهر در زندگي عروس و راه رهايي و كاهش تأثير آن.

طلايي كه زن دارد (حالا يا موقع عروسي، داماد خريد يا در طول زندگي يا از پس انداز خريده و يا همسرش به عناوين مختلف برايش خريداري كرده است) آيا خمس دارد؟ همين طور پولي كه خانم از خرجي خانه پس انداز كرده و با اجازة همسرش متعلق به او است؟ آيا به اين پول اگر سال بخورد، شامل خمس مي شود؟

حضانت فرزند دختر و مطالبه مهريه.

آيا نبايد مسئولان صدا و سيما از توليد فيلمها با زنان كم حجاب جلوگيري و برخورد كنند؟

نيروي انتظامي كه مسئول نظم كشور است، آيا نبايد با زنان كم حجاب برخورد كند؟ اگر اين نيرو نميتواند، پس چه نيرويي و يا چه كسي ميتواند جلوي اين كار را بگيرد؟

عروسيهاي امرزوي به وضع بسيار بدي برگزار ميشود. حكم شركت در آن چيست؟ اگر فردي نخواهد عروسي بگيرد، بهترين كار براي آغاز اين پيوند چيست؟

چرا مردان كنيز ميگيرند؟ آيا اين كنيزها بر مرد منزل مَحْرَماند چون در بعضي از احاديث از نزديكي در مورد كنيزان گفته شده است. در كتاب حلية المتقين احكامي ذكر شده است كه درباره نزديكي با كنيزان ميباشد كه با زن متفاوت است. علّت تفاوت را ذكر كنيد.

آيا در كشوري كه حجاب ممنوع است، در صورت تعارض بين تحصيل دانش و حجاب ميتوان تحصيل را بر حجاب مقدم نمود؟

آيا زن در وطن و اقامت تابع شوهر است؟

آيا اشكالي دارد كه زنان بدون چادر ولي با حجاب كامل نماز بخوانند؟

  1. 2343 از 4632