مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

هدف از جاودانگي انسان چيست؟
چرا خداوند مي خواهد اگر انسان با اوامر الهي مخالفت كند ، او را از راه عذاب به كمال برساند؟
هدف از آفرينش انسان ، تكامل است . چرا خداوند كمال انسان را به يكباره و يكجا به انسان نداده است؟
انسان براي رشد استعدادهاي خود به چه چيزهايي نياز دارد؟
آيا كمال كه هدف از آفرينش انسان است مطلوب بالذات است؟
چرا خداوند ، كساني - چون شمر و يزيد - را آفريده است كه سراسر زندگي و كارهايشان ، جز شرّ و زيان براي مردم در پي نداشته است؟
چرا اين جهان نمي تواند مقصد نهايي انسان باشد؟
آيا مي توان اين جهان را براي بشر چون آزمايشگاهي دانست؟
ما از كجا آمده ايم و به كجا خواهيم رفت؟
چرا انسان بايد در پي رشد و تكامل باشد؟
چرا خداوند شيطان را در پيش راه انسان قرار داده است؟
هدف از خلقت انسان و ساير موجودات زنده چيست؟
  1. 236 از 4632