مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا نگاه به فيلم هاي خارجي كه بدون حجاب هستند، براي خانم ها و آقايان گناه دارد؟

نسبت به دادن خمس حساس هستم، ولي شوهرم بي اعتنا است، هر سال گاهي مقداري از وسائل منزل را كه اضافه ميكند، خمس آن را ميدهم، امّا چون مبلغ پول برنج زياد است، خمس نصف آن را از سهم خودم با پول خودم ميپردازم و كاري به نصف ديگر آن ندارم و آن را گردن شوهرم مي اندازم، آيا اين طور حساب كردن خمس صحيح است؟

من معلم هستم، با مشورت شوهرم از حقوقم ماهي 000/10 تومان را براي خودم كنار ميگذارم ميخواستم بپرسم اگر مبلغ بيشتري را بدون دانستن شوهرم براي خودم بردارم، آيا اشكال دارد؟

آيا خداوند عروسك سازي را نهي كرده است؟ آيا از نظر شرع ساختن عروسك به شكل زنان اشكال دارد؟ نگاه به موهاي عروسك و خريد و فروش و نگهداري آن چه حكمي دارد؟

فلسفة حجاب در اسلام براي زنان چيست؟

وظيفة ما در مجالس عروسي كه همراه با رقص، ساز و ترانه است چيست؟ آيا شركت در مجالس عروسي خويشان با اين كيفيت حرام است؟ مراسم عروسي چگونه برگزار شود تا موجب خشنودي خدا قرار بگيرد؟

آيا صيغ? زوّجتواقعاً صحيح است و موجب محرميّت ميشود؟

روزي يكي از هم كلاس هايم از اين كه دوست پسر ندارم، به من خنديد و مرا امل صدا زد. هر جا از حجاب گفم، مرا به تمسخر گرفتند. حرف از خدا زدن اين همه دردسر دارد؟

مسأله حجاب چرا بيشتر روي زنان تكيه شده است؟

آيا پوشش فقط براي زنان است؟ شرايط پوشش براي مرادان چيست؟ چگونه ميتوان با توجه به فرهنگ مد، حجاب را حفظ كرد؟

وقتي پدر و مادر بين فرزندان فرق مي گذارند، وظيفه فرزندان نسبت به آنان چيست؟

چرا در حال احرام زن و شوهر به هم حرام مي شوند؟

  1. 2369 از 4632