مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

قضية محرميت بچه هاي حضرت آدم و حوّا و ازدواج خواهران و برادران با هم چگونه است؟

آيا خوردن شير زني به جز فاميل مانند شير زن همسايه، باعث محرميت مي شود؟ زن عموي من در كودكي شير زن همساية خود را خورده است و الآن مي گويند ما خواهر و برادر هستيم و نمي توانيم ازدواج كنيم و خواهر زن عمويم با آن مردم ازدواج كرده است ولي زن عمويم به او مانند برادر نگاه مي كند.

آيا اين كه مي گوييم شهيدان زنده هستند منافاتي با ازدواج همسران آنان با افراد ديگر ندارد؟

با توجه به عبارت (بيني و بينك) در سورة قصص آيه 28، چرا در عقد ازدواج به خلاف طلاق حضور شهود لازم نيست؟

بر اساس آية 44 سورة نمل آيا حضرت سليمان(ع) با بلقيس ازدواج كرد؟ نتيجه و سرانجام آن چه شد؟

با وجود اخذ ديپلم و در سن 22 سالگي بيكارم، ولي دوست دارم براي كمك به خانواده كار كنم، چون خرج ما زياد است فكر ميكنم براي ازدواج دير شده و بايد به فكر كار باشم. مرا راهنمايي كنيد.

دختر همسايه نزد من درس خصوصي عربي خوانده و عاشقم شده و ميخواهد با من ازدواج كند. توصيههاي شما را براي قطع ارتباط عملي كردم، نتيجه معكوس داد و ارتباطش را بامن از طريق تلفن يا حضور در منزل بيشتر ساخت. ميگويد: قصد ازدواج با شما را ندارم امّا اجازه دهيد هر روز چند دقيقهاي شما را ببينم و با شما حرف بزنم. لطفاً مرا راهنمايي كنيد.

نظر اسلام راجع به ازدواج موقّت چيست؟ اصولاً فلسفة اين ازدواج چيست؟

نحوة ازدواج تمام مردم جهان اعم از مسيحي، يهودي و مسلمان به يك شكل است يا تفاوت دارد؟ احكام و مقررات آن چگونه است؟

ازدواج فاميلي بهتر است يا ازدواج با فرد غير فاميل؟

آيا واحد پاسخ به سؤالات در يك زمينه پاسخ مي دهد؟ آيا در زمينة ازدواج فعاليتي دارد؟

اگر فردي خداي ناكرده با زني ازدواج كرد كه بعد از چند سال متوجه شود آن زن مادرش بود و از آن زن صاحب فرزندي باشد، تكليف زن و فرزند چگونه خواهد شد؟

  1. 2415 از 4632