مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

اگر عقل ملاك صحيح و تام و تمامي براي انتخاب است پس چطور بايد بي چون و چرا همه حرفهاي اولياء دين را بايد تصديق كرد ؟
با وجود استفاده از عقل ، چه نيازي به ايمان مي ماند ؟
در جهان بيني و ايدئولوژي اسلامي چون اصل وحي بر آن حاكم است بنابراين عقل چه نقشي مي تواند ايفا كند ؟
شعور مقدّم بر مادّه است يا مادّه بر شعور ؟
آيا دين عقل مي آورد يا عقل دين مي آورد و چه كار بايد كرد كه عقل زيادتر شود ؟
تفكر متافيزيكي چيست ؟
آيا عقل و اجتماع عقلاء براي سعادت كافي نيست ؟
ابوالعلاء معرّي اديب نابيناي عرب گفته است آنكه عقل دارد ، دين ندارد و آنكه دين دارد عقل ندارد ، اين حرف تا چه حدّ درست است ؟
آيا مغز فكر را به وجود آورده يا فكر مغز را ؟
چگونه عده كم به مقامات عالي و معنوي مي رسند با اينكه قانون جامع و موفق آن است كه نفعش براي اكثر باشد نه اقل و آيات و قليل من عبادي الشكور و اكثر هم لايعقلون را چگونه تفسير مي كنيد ؟
آيا جمله ما حمي به العقل حكمي به الشرع ، آيه قرآن است ؟ !
آيا ادراكات انسان ماهيت مادي دارد يا مجرّد است ؟
  1. 2468 از 4632