مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا راست سنتي همان جامعه روحانيت مبارز و چپ روحانيون مبارز است؟
گروه هاي ليبراليستي موجود در كشور را نام ببريد؟
آيا نقش روحانيون فقط توصيه به شعارهاي ضد استعماري است؟
نقش دانش آموزان در مسائل سياسي چيست؟
چرا اسرائيل با مردم فلسطين مي جنگد؟ آيا اسرائيل زمين هاي فلسطين راخريده است؟
چرا عليه بعضي از كشورها شعار مي دهيم، ولي محصول هاي آنان را مصرف مي كنيم؟
چرا در رسانه ها گفته مي شود ما غربزده هستيم در صورتي كه بيشتر ضربه هايي كه به ما مي رسد از اعراب است؟
چرا عرب ها، خليج فارس را متعلق به خود مي دانند و آن را خليج عربي مي نامند آيا اين موضوع صحت دارد؟
تحريم اقتصادي آمريكا عليه ايران تاثيري هم در ايران داشته يا نه؟
با توجه به نياز و محروميت مردم كشور چرا به كشورهاي ديگر كمك مي كنيم؟
چرا دين از سياست جدا نيست در حالي كه سياست پر از دروغ و نيرنگ است و دين با دروغ و كلك مخالف است؟ اگر روايتي هست ارسال نماييد.
آيا نهضت آزادي قانون اساسي را به رسميت مي شناسد و آيا آنها نيز خودرا ليبرال مي دانند؟
  1. 2510 از 4632