مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

مكتب اصالت چه مي گويد؟ و روش آنها در تحليل مسائل فلسفي چيست؟
در فلسفه اصالت وجودي آورده شده است كه موجودات هستي ناقص و خداوند هستي كامل است . ضمنا در احاديث و قرآن آمده است كه خداوند بود و همه چيز نبود چگونه ازهيچ چيز هستي ناقص بوجود آمد ؟ منظور از هستي ناقص چيست ؟ واقعيت چيستي اين هستي ناقص چيست ؟ .
واجب الوجود و ممكن الوجود را تعريف كنيد ؟
صحت تقسيم عقلي موجود به واجب الوجود و ممكن الوجود به چند صورت فرض مي شود ؟
ممكن الوجود را كه واجب الوجود ايجاد كرده آيا از عدم به وجود آورده يا از غير عدم؟
آيا هر موجودي از آن جهت كه ممكن است محتاج به علت است؟
اصول معرفت و شناخت كدام است و آيا تشكيكات بعضي از متكلمين در مورد به كارگيري منطق درست است يا نه ؟
منطق تجربي و منطق عقلي چيست؟
منطق صوري به چه جهت باين نام موسوم گشته است؟
منفصله حقيقي و تناقض چه فرقي دارند؟
قـرآن مي گويد : و هر چيز زنده اي را از آب قرار داديم ولي مي دانيم آفرينش فرشتگان و جن با اينكه موجودات زنده اي هستند مسلما از آب نيست و الجان خلقناه من قبل من نار السموم
نخستين مادّه اي كه خداوند آفريد چه بود؟
  1. 2578 از 4632