مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

منظور از وحدت الوجود چيست ؟
وجود چيست .اگر وجود هر چيز را فرا مي گيرد پس عدم چيست ؟وحدت اتصالي حركت جوهري به چه معني است؟
وحدت وجود به چه معني است؟
تاريخچه اي از زندگي ويل دورانت را بيان فرماييد؟
آيات برائت از مشركين در چه سالي در چه روزي توسط چه كسي قرائت شد؟
لطفاً راجع به آيه قرآن كه مي فرمايد كل من عليها فان و يبقي وجه ربك ذلجلال و الا كرم و گفته شاعر كه مي گويد در هر دو جهان فقط خداي ماند و بس و باقي همگي كل من عليها فانذ توضيح فرمايد ؟
2-چرا ما مسلمانان در نماز در آيه ي اهدناالصراط المستقيم به صورت جمعي دعا ميكنيم و از ضمير جمع استفاده مي نمائيم ؟
1- در آيه مباركه { انا انزلناه في ليله القدر } ضمير «ه » در انزلناه به كجا بر مي گردد و استناد آيه به انزال قرآن در كجاي آن مي باشد ؟
- چرا در قرآن « فيه هدي للمتقين » آمده پس غير متقين چگونه به هدايت برسند ؟
آيا در مورد عمر و ابوبكر آيه اي در قرآن وجود دارد؟
فصيح ترين آيه قرآن كدام است؟
  1. 2581 از 4632