مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

حروف مقطّعه در قرآن زياد مي باشد كه هيچ كدام معناي درست و دقيقي ندراد. فقط در ترجمه نوشته اند: اين ها اسراري است بين خدا و پيامبر(ص). با اين كه مقداري از حروف مقطعه را ترجمه كرده اند، چرا همةحروف مقطعه را ترجمه نمي كنند؟

ايا حيوانات در روز قيامت محشور مي شوند
در قرآن آيه يي هست كه مي گويد ليس كمثله شيء و يا اينكه در تورات آمده كه خدا انسان را شبيه خود آفريده چگونه است؟
آنچه در قرآن آمده است كه خداوند بر دلها مهر مي زند در اين صورت، چگونه آن افراد ايمان بياورند؟
اگر خداوند توبه پذير است، چرا روزه فاجر، گنهكار، شراب خوار و قمار باز پذيرفته نيست؟
چرا خداي متعال پيامبراني بسيار فرستاده و هر يك از آنان با برنامه اي ويژه مردم را راهنمايي كرده است؟
چرا خداوند، كساني - چون شمر و يزيد - را آفريده است كه سراسر زندگي و كارهايشان، جز شرّ و زيان براي مردم در پي نداشته است؟
مگر خدا مستقيماً نمي تواند فيض به بندگان برساند؟
هدف از خلقت انسان و ساير موجودات زنده چيست؟
چرا خداوند شيطان را در پيش راه انسان قرار داده است؟
خلود در جهنم چگونه با قانون تناسب «جرم و كيفر» سازگار است؟
آيا در قرآن اشاره شده كه خمس را بايد به سادات داد؟
  1. 2604 از 4632