مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا آزار رساندن به حشرات و موجوداتي كه باعث زيان هستند (مانند كشتن عقرب) گناهي دارد؟ آيا در قرآن در اين رابطه سخني گفته شده است؟

كدام تفسير از تفسيرهاي موجود قرآن بهتر است و توصيه ميشود كه آن را بخوانيم؟ نظر شما دربارة تفسير مرحوم طالقاني و مرحوم محمد تقي شريعتي چيست؟

كلمه حكمت در قرآن از ارزش و الايي بر خوردار است، با اين حال در يكي از آيات به پيامبر توصيه شده كه از خداوند علم طلب كند: قل ربّ زدني علماً. چرا نگفته: حكمت مرا زياد كن؟ مگر علم چه مقامي دارد؟

بدون هيچ گونه مثالي يا توضيح قرآني بفرماييد از وقتي كه مرديم و در قبر قرار گرفتيم، چه اتفاقي ميافتد و چه مدت در عالم برزخ هستيم و به چه صورتي اين عالم است؟

عبارت زير را با توجه به ريشه و مفهوم قرآني به فارسي برگردانيد. جملات زير در ماه رجب المرجب 1180 هـ . ق در شهر مشهد به وسيلة يك فقيه مسلط به زبان عربي نگارش يافته است: اولاد اناث را مطلقاً به اجارة مزبور دخل شرعي نيست و تصرف دادن آنان به اجاره خلاف شرع است.

چرا قاريان موقع تلاوت قرآن، دستها را بر گوش خود قرار ميدهند؟

آيات بيشتر قرآن در چه باره با چه موضوعي است؟

مقصود از آية 103 سورة نحل اعجمي غير فصيح چه كساني هستند؟

طبق آية 101 سورة نحل، آياتي را كه نازل شده و سپس نسخ گشته را نام ببريد؟ آيا نسخ آيات مغاير با علم الهي نميباشد؟

در آية 75 سورة نحل از كلمة مملوك استفاده شده. آيا اين نوعي برده داري نيست؟

به چه دليل قرآن تحريف نشده است؟

اگر احكام از قرآن و سنّت استخراج ميشود، چرا احكام مجتهدان متفاوت است؟

  1. 2617 از 4632