مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در آيهء 24و 25سورهء معارج آمده است : در اين جا منظور از (سؤال كننده ) چه كسي است ؟

منظور از آيات محكم و متشابه چيست ؟

تشابه و اِحكام در قرآن در چه معاني و مفاهيمي به كار رفته است ؟ در استشهاد بر معاني , آيات مربوطه را مرقوم داريد.

لطفاً به سؤالات زير دربارهء آيهء پاسخ دهيد:

الف ) حركت گذاري كرده و ترجمهء دقيق نماييد.

ب ـ وجد اِعرابي و نقش كلمات را بنويسيد.

عقد موقت طبق كدام آيهء قرآن يا حديث مجاز شمره شده است ؟ آيا آثار بدي در جامعه ندارد؟ آيا تشويق بر هوسراني مردان نيست ؟

آية الكرسي از چه سوره هايي برگرفته شده است ؟

آيا بردن كتاب , قرآن و يا مفاتيح مسجد بدون اجازهء امام جماعت اشكال دارد؟ اگر با اطلاع خادم مسجد باشد,چطور؟

ـ در شورهء جمعه آيهء اوّل گفته : هر آن چه در روي زمين هست , خداوند را ستايش مي كند. منظور ازستايش چيست ؟ در حالي كه مي بينيم حتي بعضي از انسان ها خداوند را ستايش نمي كنند؟

آيهء 228بقره به برتري مرد بر زن اشاره دارد. مقصود از اين برتري چيست ؟

اين كه در قرآن از دو فرشته به نام هاي هاروت و ماروت كه در بال نازل شدند, نام برده , مراد چيست ؟ اين دو در زمان كدام پيامبر و كدام قوم بودند؟ براي چه به زمين آمدند وعاقبت آنان چه شد؟

لطفاً تفسير آية الكرسي را به طور واضح و روان براي بنده بيان نماييد.

اين كه گفته ميشود: قرآن كامل نزد حضرت بقية اللّه الاعظم 7مي باشد چيست ؟ آيا اين قرآن ,تكاملي خاص از لحاظ علوم و اسرار نهاني قرآن كامل مي باشد؟

  1. 2642 از 4632