مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا در قرآن كريم از شرق و غرب صحبت شده; ولي از شمال و جنوب سخني به ميان نيامده است؟

آيا جمله كن فيكون، در آيه 117 بقره، مربوط به عالم امر است، يا عموميت داشته و يا شامل عالم ماده و مجردات هم ميشود؟

در كدام آيه، به ضرب المثل در نااميدي بسي اميد است اشاره شده است؟

در آيه 77 سورة بقره: او لايعلمون، واو چه واوي است؟

مرجع ضمير، در جمله فسوهنّ (آيه 29 بقره)، كدام است، و چرا؟

سورة نمل چه سورهاي است؟

شخصيت قرآني، چگونه شخصيتي است؟

لطفاً تمام اسرار قرآن را ذكر نماييد؟

مهمترين عامل فساد اخلاقي از ديدگاه قرآن چيست؟

آيا قرآن كريم در مورد عصر حاضر سخن گفته است، يعني كساني كه قرآن را با صوت زيبا ميخوانند ولي به آن عمل نميكنند؟

چگونه ميتوان به وسيله قرآن كريم التهاب و اضطراب را از چهره شست؟ چگونه قرآن فكر ما را از هر كار زشتي پاك ميكند؟

چرا وقتي شخصي از كسي كه مرده، سخن ميگويد، حتي اگر سخنان او شكايت از آن فرد باشد، با آرامش خاصي صحبت ميكند؟ آيا در قرآن كريم، اشارهاي به اين مورد شده است؟

  1. 2669 از 4632