مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

دست كشيدن روي خط و كلمههاي قرآن، بدون وضو حرام است يعني چه؟

احترام به قرآن و حراست در پاك نگه داشتن آن به چه معنا است؟

آيا چند بار خواندن سورة كوچكي، مثل كوثر يا توحيد، ثواب بيشتري دارد، يا يك بار خواندن سورة بزرگي مثل بقره؟

دروغ گفتن در خريدن زمين مسجد و بناي آن از نظر قرآن چه حكمي دارد؟

از نظر قرآن كريم ساختن مسجد چه حكمي دارد؟

به منظور تشويق و ترغيب افرادي كه در جلسات قرائت قرآن مجيد به صورت منظم در سالهاي متمادي شركت مينمايند (جلساتي كه در منازل شخصي تشكيل ميگردد) تا چه حد سرمايهگذاري نمودهايد و آيا تا به حال به فكر بودهايد؟

آيهاي كه تمام كلمات آن، بينقطه باشد را بيان كنيد؟

سورهاي نام ببريد كه خواندن آن، گناهان گذشته و آيندة ما را پاك كند.

آيا آيه 60 انعام به خواب ديدن اشاره دارد؟ آيا آيهاي در قرآن مشابه آن هست؟

از نظر قرآن ذوالقرنين كيست؟ و كلمة ذوالقرنين چند بار در قرآن تكرار شده است؟

در سورة انبيأ، آية 18 آمده كه جنگحق و باطل در بين انسانها با ارادة خداوند متعال است! لطفاً بفرماييد اثرات تربيتي و ظاهري چنين بينشي بر روي انسان چيست؟ لطفاً آيات و روايات در اين باره را بيان كنيد.

با توجه به قرآن كريم، چگونه ميتوان با استفاده از علم به خداوند متعال رسيد؟

  1. 2676 از 4632