مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

حالات مفهوم روان گردان = احساس تنفر لحظهاي.

راه درمان احساس تنفر كوتاه مدت چيست؟

چگونه ميتوان با ايدئولوژي و فلسفه رايج در كشور پيشرفتهاي مثل آمريكا آشنا شد، و اصولاً زندگي كردن در كشور نپذيرفتهاي مثل آمريكا بهتر است يا در ايران عقب مانده؟

حضرت امام در نامه خود به گورباچف فرمود با ماديت نميتوان بشريت را از بحران عدم اعتقاد به معنويت بهدرآورد. منظور امام از ماديت و معنويت چيست؟

چيزي كه با چشم ديده نميشود و در آزمايشگاه هم قابل آزمايش نيست و به اصطلاح غير مادي است، ميتواند موجود باشد و يا موجود اختصاص به جهان ماده ندارد؟

يكي از اساتيد ما در مورد مذهب درماني صحبت ميكردند. آيا نتايج چنين تحقيقاتي در نشريهاي چاپ شده است؟

در كتابهاي درسي از فرويد زياد استفاده شده و نظريات او در روانشناسي حرف اوّل را ميزند اما در كتب مذهبي به نظريات او خرده ميگيرند. در اين باره راهنمايي كنيد و كتاب هايي را معرفي نماييد.

آيا چاقوكشي با شوخي و خنده جرم محسوب ميشود، با جدّي چطور؟ قاضي چگونه برخورد ميكند؟

چه كنيم حرفي نزنيم كه مايه آبروريزي شود؟

اجرت المثل چقدر است؟ 13 مال پدر چقدر است؟

آيا ريا نماز را باطل ميكند؟ وسواسي گناهش چقدر است؟

حرف شوخي و جدي را چگونه ميتوان تشخيص داد؟

پوستر رنگي و در اندازه مناسب علمايي چون مجلسي، شيخ بهايي، علامه بحرالعلوم و... را برايم ارسال كنيد.

  1. 302 از 4632