مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

حدود آزادي از ديدگاه مكاتب مختلف دنيا را بيان كنيد.

معناي جمهوري چيست ؟

بالاترين مقام روحاني در كليساي كاتوليك روم را, اسقف اعظم يا پاپ مي نامند. محل استقرار در واتيكان مي باشد كه قسمت كوچكي از روم در ايتاليا است و داراي استقلال سياسي مي باشد.

استبداد يعني چه ؟

معناي دگماتيسم چيست ؟

معناي كمونيسم چيست و آن را توضيح دهيد.

صهيونيسم را معنا كنيد.

معناي اپوزيسيون چيست ؟

منظور از اين شعر چيست ؟

]در آن باغي كه گلچين باغبان است فغان بلبلان بر آسمان است

شبان باشد به پاس گله مسئول گرفتم گله را خواب گران است

زگنج دائم گريزد درست رفتارگواه اين سخن تير و كمان است

از دبير خانهء كنگرهء حضرت زهرا چيست ؟ آيا در آن مركز جزوه اي دربارهء شخصيت بزرگ حضرت زهرا منتشر و چاپ شده است ؟

بنده طلبه اي هستم كه پدرم نابينا و زمين گير شده و خانوادهء ما شش نفري است و مقدار زيادي مقروض هستيم . اگر مقدرتان است ما را كمك كنيد.

سبب فكر و خيال هاي بي جا مانند مردن اطرافيان , چيست ؟

در پاسخ به دانش آموزان كه مي پرسند: خداوند چگونه است , چه بگوييم ؟

  1. 411 از 4632