مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا شوراي نگهبان قانون منع شكنجه در زندان ها را در زمان مجلس ششم تأييد نكرد؟

از نظر علمي آقايان جوادي آملي، حسن زاده آملي و مصباح يزدي چه تفاوت هايي با يكديگر دارند؟ هر كدام در چه علمي تبحّر بيشتري دارند؟

دعايم مستجاب نمي شود و در مواردي برعكس مي شود، مثلاً درس هايم را مي خوانم و از خدا كمك مي خواهم، ولي در جلسه امتحان همه چيز يادم مي رود. آيا مستجاب نشدن دعاها نشان دهندة بي توجهي و قهر خدا نيست؟

در خواندن مديحه و مرثيه به چه نكات اصلي بايد توجه كرد و از چه چيزهايي بايد پرهيز نمود؟

آيا بين فردي كه در آفريقا يا جاهاي محروم به دنيا مي آيد با اشخاصي كه در كشورهاي مرفه هستند، تبعيض وجود ندارد؟

سيد بودن به چه معنا است و چه زماني به وجود آمده است؟

مي خواهم به سعادت برسم. هر روز مي گويم از امروز مي خواهم خوب باشم، ولي مي بينم فرقي نكرده ام. اعمالي را به من بياموزيد كه مناسب با شرايط سني و زماني من باشد و ورود به بهشت را قطعي نمايد.

آيا براي آقاياني كه صاحب مغازه خواربار فروشي هستند، باز كردن مغازه در روز شهادت امام حسن يا شهادت امامان ديگر باعث بي بركتي يا گرفتاري مي شود؟

با پسري كه 4 يا 5 سال كمتر از من دارد دوستم. او محصّل است و من شغل آزاد دارم. به او دلبستگي زياد دارم. شب و روز به ياد او هستم. قصد دارم به سربازي بروم. راهي پيشنهاد كنيد تا بتوانم او را فراموش كنم يا مثل ديگران با او برخورد كنم؟

بعضي مي گويند قانون منع استفاده از ماهواره نمي تواند جوانان را كنترل كند و معتقدند ماهواره اگر مثل ويدئو آزاد شد، به آن اهميت نمي دهند، نظر شما چيست؟

چند سال پيش وقتي براي دانشگاه درس ميخواندم، به مسجدي رفتم، همانجا نذر كردم اگر قبول شوم و كارهاي شدم، اولين حقوق خود را به صندوق آن مسجد بياندازم. وقتي كه سر كار رفتم، مادرم گفت: نبايد چنين نذري ميكردي و آن را پرداخت نكردم. آيا نذر بر گردنم ميباشد، اگر برگردنم هست، آيا بايد حقوق اوليه را بپردازم يا حقوق فعلي كه بيشتر از آن است؟

زني از آشنايان در دوره طاغوت به علّت مشكلات براي امرار معاش در خانههاي مردم كار ميكرد و گاهي به علت عدم آگاهي، پول يا وسايل كوچك منزل را براي خود بر ميداشت امّا بعد از انقلاب آگاه شده و ميخواهد اداي دين نمايد، وظيفه او چيست؟

  1. 417 از 4632