مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چگونه مي توان فردي كه از اسلام و روحانيت گريزان است را هدايت كرد؟
كسي كه مي خواهد سالك واقعي باشد در مراحل اوليه چه چيزهايي نياز دارد؟
حسن اجراي امربه معروف و نهي ازمنكر داراي چه شرايطي است؟
براي رهايي از خصلت لجبازي چه بايد كرد؟
براي درمان كم حوصلگي چه راه هايي وجود دارد؟
تفاوت عرفان نظري و عملي در چيست؟
مدتي به خودسازي مشغول بودم ولي دچار شك و وسوسه در اعتقادات شده ام مراراهنمايي كنيد؟
ميزان خوش بيني و بدبيني به افراد چيست و نظر اسلام و ائمه چيست؟
چه ملاكي بين جدي بودن و انعطاف پذيري در امور اجتماعي و ديني وجود دارد؟
در رابطه با دوستان تا حد مرزي مي توان پيش رفت و صميمي شد؟
اگر پدر و مادر رفتار مناسبي از خود نشان ندهند آيا باز هم بايد كاملا بااحترام برخورد نمائيم؟
در نوجواني گناهان زيادي مرتكب شده و حال پشيمانم، آيا خداوند مرا موردرحمت قرار مي دهد؟ تكليف عباداتي كه انجام نداده ام چه مي شود؟
  1. 505 از 4632