مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا خداوند انسان را چنين در برابر وساوس شيطان مطيع و رام كرده است ؟
مقصود از شيطان در قرآن چيست ؟
شيطان كه موجود اغواگري است اصلا چرا آفريده شده و فلسفه وجود او چيست ؟
چـگونه قرآن مي گويد شيطان به شما امر مي كند كه به سوي بديها و فحشاء برويد درحالي كه ما به هنگام انجام بديها هيچگونه احساس امر و تحريك از بيرون وجودمان نمي كنيم ؟
چگونه مي توان الهامات الهي را از الهامات و وسوسه هاي شيطاني تشخيص داد ؟
قرآن در آيه 68 سوره انعام خطاب به پيامبر اسلام مي گويد : اگر شيطان تو را به فراموشي افكند , بـه محض توجه پيدا كردن با جمعيت ستمگر منشين مگر ممكن است برپيامبر مسلط گردد و باعث فراموشي او شود ؟
در قـرآن اشـاره بـه گفتگوي شيطان با خداوند شده است , چگونه شيطان , با خدا سخن گفت , مگر وحي بر او نازل شده است ؟
آيه 22 سوره ابراهيم دليل بر اين است كه شيطان در روز رستاخيز با پيروان خودسخن مي گويد و آنـها را به باد ملامت و شماتت خود مي گيرد , چگونه شيطان اين توانايي را دارد كه در آن محضر بزرگ با همه پيروان خود تماس پيدا كند ؟
چرا خداي عادل شيطان و نيروهاي مخالف را در برابر ما قرار داد ؟
قرآن بطور آشكار مي گويد خداوند به شيطان اعلام كرد راهي بر بندگان حقيقي من نداري , در صورتي كه شيطان بر حضرت آدم راه يافت و او را فريب داد با اين كه آن حضرت علاوه بر اين كه از بندگان واقعي خدا بود , يكي از برگزيدگان خدا نيز به شمار مي رود .
فعل شيطان درجهت انحراف كشيدن انسان در راستاي اراده باري تعالي چگونه است ؟
با توجه به اين كه شيطان انسان را فريب مي دهد خود شيطان را در تمرد از دستور خدا چه كسي فريب داده است ؟
  1. 623 از 4632