مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در صورتي كه صله رحم با مانعي، مانند مخالفت پدر واقع شود، چه بايد كرد؟
صله رحم كه در دين به آن بسيار توصيه شده، به چه معناست؟
توضيح مختصري درباره صله رحم و اهميت آن بدهيد؟
چرا ذوات پاك و طيب و از سنخ نور همواره با نيكي ها قرين اند , و ذوات خبيث و هم سنخ ظلمت با پليديها ؟
آيا احاديث طينت منافاتي با اختيار در سرنوشت ما ندارد؟
بـا آنـكـه قـبول پست و مقام از سوي ظالم حرام است چگونه يوسف پيامبر حاضر شدخزانه داري يا نخست وزيري يكي از طاغوتهاي زمان را بپذيرد و با او همكاري كند ؟
1 ـ لطفا ظلم راتعريف كنيد ومصاديق متعدد آنرا بيان كنيد ؟
چرا خداوند ظلم نمي كند ؟
در آيه 9 سوره نساء آمده : هر كس ظلمي به كسي كند خداوند فردي را مسلط مي كندكه نسبت بـه او و بـر فـرزنـدان او همان ظلم و ستم را انجام دهد چگونه خداوندمجازات عمل كسي را بر ديگري روا مي دارد , و اصولا كودكان شخص ستمگر چه گناهي كرده اند كه گرفتار ستم شوند ؟
قـرآن مـي گـويـد : اگـر در بـرابـر بدي راه عفو و بخشش را پيش گيريد بهتر است آياعفو و گـذشـت از سـتـمـگـر مـوجب امضاي ظلم او نخواهد بود و آيا اين دستور يك نوع واكنش منفي تخديري در مظلومان ايجاد نخواهد كرد ؟
مـگـر بـني اسرائيل چه ظلم و ستمي كرده بودند كه خداوند پاره اي از نعمتهايي را كه مورد علاقه آنها بود بر آنها تحريم كرد ؟
آيا ظلم بالسويه عدل محسوب مي شود؟
  1. 631 از 4632