مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره خمس قرض
پاسخ آیت الله حکیم درباره مسافرت پیش از ظهر
پاسخ آیت الله حکیم درباره مسافرت وقصد ده روز کردن
پاسخ آیت الله حکیم درباره ترک کردن وطن برای درس و کارکردن
پاسخ آیت الله حکیم در باره وطن بودن دختری که ازدواج کرده
پاسخ آیت الله حکیم درباره داشتن روزه قضا
پاسخ آیت الله بهجت درباره پوشیدن شلوار تنگ برای آقایان
پاسخ آیت الله بهجت درباره لبخند زدن با مرد نامحرم
پاسخ آیت الله بهجت درباره شوخی با زن نامحرم
پاسخ آیت الله بهجت درباره گوش دادن به خنده زن نامحرم
پاسخ آیت الله بهجت درباره گوش کردن به صدای زن
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره تعهّد به استفاده نکردن از گوشی در محل کار
  1. 74 از 4632