مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا نسل بشريت از حضرت نوح است؟ شنيده شده است نسل بشر بر اثر غرق شدن در زمان حضرت قطع شد و دوباره از نسل حضرت بشريت به عمل آمد.

چرا انسان را به خاطر ندانم كاري آدم و حوا از بهشت به دنياي تنگناها انداختند؟

يكي از همكاران پرسيد: مگر ما هم از نسل حضرت آدم(ع) نيستيم، پس چرا فقط پيامبر اسلام(ص) سيد است، در جواب گفتم: ايشان از بني هاشم است. او قانع شد. جواب صحيح كدام است؟

بابيت و بهائيت از نظر اعتقادي و مباني فكري چگونه به وجود آمده اند، نظر اسلام در مورد آن ها چيست؟

چرا خداوند حفظ قرآن مجيد را تضمين كرده است، ولي كتب آسماني ديگر مخصوصاً تورات و انجيل تحريف شدهاند؟ مگر كلام خدا نيستند؟

خداوند از حضرت موسيعليهالسلام خواست كه پستترين موجود را بياورد. حضرت گشت و چيزي نيافت. ناگهان ديد سگي مرده و گنديده است. خواست او را بياورد، ولي نياورد و خودش را آورد. خطاب رسيد: اگر ميآوردي، نامت را از گروه پيامبران جدا ميكردم.

چرا پيامبري مثل حضرت موسي خودش را پست تر حساب ميكند؟

اگر آدم و حوا آن سيب را نمي خوردند، ما به وجود نمي آمديم؟

در داستان موسي و خضر كشتن توسط خضر قصاص قبل از جنايت است؟ آيا به دليل اين كه كودك در آينده براي جامعه مشكل ساز است، جوازي براي كشتن او محسوب شده است؟

چرا پيامبران به هر درخواستي براي معجزه پاسخ مثبت نمي دادند؟

پيامبران راستين را از چه راه هايي مي توان شناخت؟

چرا قرآن كريم بيشتر به داستانهاي حضرت موسي(ع) پرداخته است؟

چرا براي جلوگيري از به وجود آمدن اديان مختلف و اختلاف بين پيروان آنها از همان آغاز امامان و پيامبران تا قبل از حضرت محمد (ص) دين اسلام را معرفي نميكردند؟

  1. 744 از 4632