مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

با توجه به آن كه پيامبر خدا بايد صبور باشد، پس چرا حضرت يونسغ مردم سرزمين خود را نفرين كرد؟

چرا قرآن براي حضرت آدم فرستاده نشده است و دين اسلام چرا قبل از دينهاي ديگر نبوده و علت نياز به ديگر دينها چه بوده است؟

حكمت چهل شب عبادت حضرت موسي در كوه طور چيست؟

حضرت خضرغ كه بود؟

فرمايش پيامبر اسلامدربارة مردم آخرالزمان كه تابع هواهاي نفساني و شهوات ميشوند چيست؟ آيا اين فرموده، اشاره به جامعة تشيع دارد يا تسنن و يا اديان مختلف، و آيا راجع به مكان مشخصي است، مانند ايران، يا دربارة همة دنيا است؟

چرا پيامبران همه عرب هستند؟

آيا هر پيامبري مبارز داشت؟

خداوند متعال، براي بصيرت و رحمت و هدايت خلق به حضرت موسيغ چه كتابي را نازل فرمود؟

حضرت موسيغ چند سال قرار شد براي پدر صفورا كار كند و چه شايستگي در حضرت موسي ديدند؟

معجزات آشكار حضرت موسيغ چند عدد بوده است؟

نام پدر و مادر حضرت مريم چيست؟

شرح حال ادريس كه از پيامبران الهي بود را بنويسيد.

  1. 777 از 4632