مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره اجرای حدود در ماههای حرام
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره خواندن آیات از روی قرآن در نماز
پاسخ آیت الله حکیم درباره دشنام دادن ولعنت کردن وغیبت کردن
پاسخ آیت الله حکیم درباره غیبت گوش دادن
پاسخ آیت الله حکیم درباره گفتن خبرهائی که درست نیست
پاسخ آیت الله حکیم درباره جمله پیامبردرباره دروغگو
پاسخ آیت الله حکیم درباره دروغ گفتن
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره ناصبی کیست؟
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره برهنه شدن برای سینه زنی برای اهل بیت علیه السلام
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره اجازه ندادن شوهر برای رفتن زن به منزل پدر
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره سال خمس
پاسخ آیت الله شبیری زنجانی درباره فاکتور و گواهی صوری
  1. 78 از 4632