مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

چرا خداوند، پيامبراني را كه هنوز به دنيا نيامدهاند، به پيامبري برگزيده است؟

كدام پيامبر به صبور بودن معروف است؟

فوايد سورة يوسف چيست؟

حضرت ابراهيمغ به همراه پسرش در چه تاريخي خانة كعبه را ساختند و از چه زماني مردم شروع به زيارت خانة خدا كردند؟

آن كه گفت عنده علم من الكتاب كيست؟ و آن علم چه علمي است؟

قرآن كريم، در مورد حضرت سليمان ميفرمايد: علي كرسيه جسداً موضوع اين جسد چيست؟

آيا در زمان سخن گفتن خداوند متعال، با حضرت موسيغ كسي از قومش صداي اين مكالمه را شنيده است؟

چگونه ميتوانم قرآن و دستورات آن را در روستاي خود به ديگران بياموزم و به آن عمل كنم؟

علت به صليب كشيدن حضرت عيسي مسيحغ چه بود؟

برخي كه ميگويند: اجراي دستورات الهي لازم نيست و تنها دل انسان پاك باشد كافي است! در پاسخ آنها چه بايد گفت؟

لطفاً در مورد حضرت ايوبغ توضيح دهيد؟

الف ـ چرا مسيحيان و يهوديان به حضرت عيسي و موسياعتقاد بيشتري دارند؟ ب ـ چرا كتابهاي اين دو پيامبر تحريف شده است؟ ج ـ نمونههايي از تحريف ها را نام ببريد؟

  1. 780 از 4632