مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در قرآن آمده است كه يهوديان ميگويند عزير پس خدا است، عزير كيست؟ آيا خودش گفته كه پسر خدا است.

اسباط يعني چه؟ آيا نام يك پيامبر است و يا منظور چيزي ديگر ميباشد؟

قرآن در مورد مرتاضها چه ميگويد؟ آيا ميشود يك انسان نيرويي در بدن خود داشته باشد كه بتواند كارهاي خارق العاده انجام دهد؟

در مورد داستان حضرت آدم و حوا8 چند پرسش مطرح است:

الف ـ هنگامي كه شيطان بر آنان وارد شد، چنانچه ميدانستند كه او شيطان است، پس به عمد خطا كردهاند و اگر اين گونه نبوده، پس قسم خوردن شيطان براي چه بوده است؟

ب ـ چنانچه شيطان با شكل ديگري بر آنان متمثل شده، فريب خوردن آنان چندان بعيد نبوده است؟ لطفاً در مورد باز گذاشتن دست شيطان توضيح دهيد؟

ج ـ آيا در نهي خداوند از خوردن ميوه درخت، جنبه تعبدي مطرح بوده يا غير آن؟

چرا در داستان حضرت يوسفغ از مادر ايشان نامي برده نشده است؟ آيا ايشان خواهري داشتهاند؟

آيا آيهاي در قرآن وجود دارد كه به زنده بودن حضرت عيسي دلالت كند؟ اهداف زنده بودن اين پيامبر والا مقام چيست؟ لطفاً سخن مفسران را در اين زمينه بازگو نماييد؟

بين داستانهاي قرآن و داستانهاي كتاب عهد عتيق (تورات) يا عهد جديد (انجيل) از لحاظ هدف و محتوا چه تفاوتي وجود دارد؟

آيا اولين انسان، حضرت آدمغ بوده است؟

قرآن كريم در آيه 62 سوره بقره ميفرمايد: كساني كه ايمان بياورند و كساني كه يهودي باشند و مسيحي و ستارهپرست به خداوند و روز قيامت ايمان بياورند، در نزد خداوند برايشان اجر خواهد بود. ولي در آيه 85 آلعمران ميفرمايد: هر كسي غير از اسلام ديني اختيار كند هرگز از او پذيرفته نيست، لطفاً توضيح دهيد؟

با توجه به اين كه حضرت موسي و هارونهر دو معصوم هستند، چرا حضرت هارونغ هنگام بازگشت حضرت موسيغ مورد بازخواست قرار گرفت؟

آيا با توجه به داستان حضرت ابراهيمغ در قرآن، آن حضرت دروغي گفتهاند؟ اگر گفته دليلش چيست؟

تفسير موضوعي آيه 4 معارج، 101، 102 و 103 مؤمنون، 47 انبيا، 88 و 89 اعراف و 103، 104، 105 و 106 سورة كهف را با جمع كردن و نتيجهگيري بيان كنيد.

  1. 789 از 4632