مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

در قرآن كريم آمده كه حضرت يوسفپيامبر بوده و به او وحي ميشده، ولي عدهاي ميگويند ايشان تا زماني كه عزيز مصر نشده بود، پيامبر نبوده است، لطفاً در اين مورد توضيح دهيد.

در سوره كهف، مراد از صبر از ديد حضرت خضرغ چيست كه به حضرت موسيغ ميفرمايد: تو طاقت آن را نداري؟

با توجه به آية 12 سوره تحريم، كه اشاره به تولد اعجازآميز حضرت عيسيداشته و امري منحصر به فرد است، آيا ميتوان اين آيه را تعميم داد و گفت: هر زني پاكدامن باشد، خداوند روح ايمان را در وجودش ميدمد؟

كدام پيامبر هنگامي كه يارانش آب طلب كردند، به سنگ اشاره كرد و دوازده چشمه از آن جوشيد؟

داستان هابيل و قابيل را بيان كنيد؟

با توجه به اين كه ما بايستي فوت شويم تا بتوانيم از بهشت به زمين منتقل شويم، شيوة انتقال حضرت آدم و حواغ از بهشت به زمين چگونه بوده است؟ آيا نحوة انتقال مادي و به وسيلة چيزي صورت گرفته است؟

دستورات قرآني، در زمينه خدمت به مردم را بيان كنيد و پيامدهاي مثبت دنيايي و آخرتي آن را توضيح دهيد؟

خداوند متعال در آية 69 سورة نسأ، منعم عليهم را به ترتيب، نبيين، صديقان، شهدا و صالحان بيان ميفرمايد; اگر تقدّم هر يك بر ديگري، به علت برتري است، پس چه معنا دارد كه پيامبري از خداوند، مقام صالحان را بخواهد، مانند آية 101 سورة يوسف: وَ أَلْحِقْنِي بِالصَّـَـلِحِين؟

حكمت حيات طولاني حضرت خضر چيست و آيا با روايات موجود سنخيت دارد؟

چگونگي آفرينش حضرت آدم و حوّا را توضيح دهيد؟

با توجه به آية 16 سورة انبيا، منظور از ما بينهما چيست؟ و چرا در آية ديگري، دنيا به لهو و لعب توصيف شده است؟

الف ـ آيا انسان به ديدن پيامبران، موفق ميشود و آيا كافران ميتوانند پيامبر را ببينند؟ ب ـ آيا خداوند از پيامبران، پرسش و بازجويي خواهد كرد يا نه؟

  1. 792 از 4632