مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

عطف به پاسخ پرسش 31825 چند نكته به عرض ميرسد:

1. فرموديد: موسي7 علم را تحمل ميكرد، ولي تحمل مظاهر آن را نداشت (؟) زيرا در كوه طور با اين كه از انحراف قومش آگاه بود; ولي واكنش ننمود و به آية 150 سورة اعراف استنادنموديد، در حالي كه آيه درست خلاف گفتة شما را ميرساند، به دليل كلمة غضبان در آية شريفه.

2. قياس حضرت موسي و خضر صحيح نيست; زيرا حضرت خضر مظاهر علم را به پشتيباني علم آن تحمل كرد و اگر موسي نيز اين چنين بود، او نيز مانند خضر تحمل مظاهر علم را داشت.

3. عرض بنده اين بود، آيا معقول است حضرت موسي براي دانستن اين كه فلان كشتي چون در معرض غصب است، بايد سوراخ شود و مانند آن; آيا به ذهن نميرسد كه مطلب ديگري در كار باشد، مثلا نوع علم يا راههاي دست يابي به آن؟

چرا با وجودي كه جمع مؤنث خاطئات صحيح است، ولي در آية 29 سورة مبارك يوسف، خطاب به همسر عزيز مصر گفته شده است: انك كنت من الخاطئين؟

با توجه به آية 77 سورة مبارك صافات كه آمده است: وجعلنا ذريتهم هم الباقين، پس، آيا نسل امروز فقط از حضرت نوح است؟

شنيدهام مقام پيامبران با يكديگر تفاوت دارد; مثلاً در مقايسه با حضرت عيسي7، حضرت يونسغ، داراي مقام پايينترين است. اين در حالي است كه در آية 84، سورة مبارك آل عمران آمده است كه نبايد ميان پيامبران تفاوتي بگذاريم. دراين باره توضيح دهيد.

آيا دربارة بهائيت و ردّ آن، مستنداتي وجود دارد؟ با توجه به احاديث و آيات قرآن خواهشمند است موضوع را به صورت روشن و كامل بيان نماييد و چنان كه كتاب يا كتابهايي در اينباره وجود دارد آنها را معرفي كنيد؟

حضرت سليمانغ چگونه و در چه مكاني با حيوانات صحبت ميكرد؟ و به آنها چه ميگفت؟

پيش از آفرينش زمين و ديگر موجودات و آدم و حوا، آيا فقط خدا به تنهايي وجود داشته است؟ اصلا فلسفة وجود و پيدايش خداوند چگونه است؟

در داستان نبرد جالوت و طالوت، زماني كه بنياسرائيل رهبري ميخواستند انتخاب كنند، به نزد پيامبر بنياسرائيل رفتند تا از سوي خدا شخصي را معرفي كند. اين پيامبر كه بوده و چه نسبتي با حضرت موسي7 داشته است و پس از او چه كساني پيامبر شدهاند؟

الف: به نظر ميرسد آية خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها... (زمر، 6) همانند كتاب تورات آفرينش حضرت حوا را از دنده حضرت آدم ميداند در حالي كه اين مطلب با تحقيقات علمي تنافي دارد. ب: آيا ممكن است قرآن يا هر كتاب آسماني ديگر بر پايه برداشتهاي علمي و عقلي مردم زمان خودش و با تمثيل حقايق را به آنان بيان كرده باشد؟

منظور از ترك اولي در مورد پيامبران مانند حضرت آدم و... چيست؟ چه فرقي بين خطاي پيامبران و افراد ]عادي[ دارد؟ آيا ترك اولي يك توجيه نيست؟

نظريات مختلف مفسران شيعي و سني را در مورد نسبت دادن گناه به انبيا و رسولان الهي كه در آيات به آنها اشاره شده، بيان كنيد و از ميان آنها نظر صواب را مرقوم فرماييد.

با توجه به آيههاي 83 تا 85 و 94 سورة طه، آيا حضرت موسي7 مرتكب خطا نشد، چون در نهايت به گمراهي جامعه ختم شد؟ و آيا وحدت جامعه مهمتر از دين است؟

  1. 795 از 4632