مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

درآيه (121) ازسوره طه نسبت عصيان ودر آيه (115 )ازهمين سوره نسبت نسيان به حضرت آدم (ع )دادهاست وچنين نسبتهايي چگونه باعصمت آن حضرت سازگار است ؟

اگر پرسيده شود كه چرا معصومين، به عنوان انسانهاي معصوم برگزيده شدندو بقية انسانها از اين ويژگي عالي برخوردار نشدند؛ برخي پاسخ مي دهند كه: زيرا خداوند علم به اين داشت كه آنها از تمام استعداد، استحقاق و توفيق خود استفاده مي كردند در نتيجه از همان بدو تولد حضرت عيسي (به عنوان مثال تكلم را عنايت فرمود با اين مقدمه: مگر نه اين است كه معصومين (جزو موجودات ممكناند و ممكن عين رابط و فقر به خداست و چيزي از خود ندارد. استعداد، استحقاق، توفيق را نيز از واجب الوجود و بي نياز مطلق دريافت مي كنند و از خود هيچ يك را ندارند. پس با توجه به اين مطالب خداوند متعال نعوذ بالله در برگزيدن افرادي به عنوان معصومين دچار ترجيح بلا مرجح نشده است؟ ( زيرا همة موجودات عين فقرند و ما به الامتياز در همان ابتداء ندارند)

با توجه به اين مسالهكه در قران ذكر شده ان الدين عندالله الاسلام آيا مسيحيان و يهوديان و صاحبان اديان ديگر رامي توان مشترك دانست؟

در قرآن نسبت دروغ به بعضي از انبياء داده شده از جمله درآيه 89 از سوره صافات وآيه 63 سوره انبياء وآيه 70 سوره يوسف .

داستانهاي قرآن در مقام تمثيل است يا واقعي است مثل قصه حضرت آدم وخوردن ميوه در خت منهيه ؟

لطفاً د رمورد طريقت صوفيه ،گذر تاريخي وشكل فعلي بخصوص اعتقادات واقعي اهل تصوف توضيح دهيد ؟

در قرآن نسبت دروغ به بعضي از انبياء داده شده از جمله درآيه 89 از سوره صافات وآيه 63 سوره انبياء وآيه 70 سوره يوسف .

براي بدست آوردن درجات كمال و انسانيت و عبوديت الهي چه مراحلي و چه دستوراتي را بايدبه كار بست تا به اين درجات و تقرب الهي دست يابيم؟

آيا بهشت اختصاص به مسلمين دارد يا اينكه يهود و نصاري هم به بهشت راه پيدا مي كنند ، ولو در طول عمرشان اسلام را قبول نكنند و يهودي يا مسيحي بميرند ؟

مرتد به چه كسي گفته مي شود وآيا فرد مسلماني بخواهد به يكي از اديان پيامبران اولوالعزم بپيوندد، مرتد محسوب مي شود؟

1- جايگاه مرتد وحكم آن ازنظرقرآن ومنظر درون ديني چيست؟

2- حكم مرتد ازنگاه برون ديني و دراديان ديگر چيست؟

حضرت عيسي( تمام عمرشان شريفشان را روزه داشته اند، و حال آنكه پيامبر( تنها سه ماه از سال، ودر ماههاي ديگر سه روز درهر ماه، روزه مي گرفتند. با اين حال پيامبر( مي فرمايند كه عيسي( تمام عمر خود را روزه بوده ومن تمام روزگار را، چگونه اين اختلاف مشاهده مي شود؟

  1. 797 از 4632