مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

منظور از تعصب در دين چيست؟

آيا تمام انسان هاي غير مسلماني كه امروز در دنيا زندگي مي كنند به جهنم مي روند؟ اصلاً چرا گرايش به خوبي ها كمتر است؟ چرا نبايد كارهاي خوب لذت داشته باشد؟ چرا تعداد آدم هاي خوب نسبت به بدها كمتراست؟ چرا اكثريت با مذهب و دين اسلام نيست؟

راه حلّ صحيح براي شناخت صحيح اسلام و آشنايي كامل با دين اسلام و مذهب تشيع چيست؟ ما مسلمانان چگونه مي توانيم از كلّيّات و جزئيات اين دين مقدّس آگاه شويم؟

فلسفة بلند خواندن نمازهاي صبح و مغرب و عشا چيست؟

از نظر قوانين اسلام اگر مردي يك زن را به قتل برساند، يا بايد ديه بپردازد و يا قصاص شود. در صورتي كه مرد قاتل قصاص شود، خانوادة زني كه به قتل رسيده بايد به خانوادة مردي كه قاتل است، مابه التفاوت دية مرد و زن را بپردازد. آيا يك نوع بي عدالتي نيست، چون زن بي گناهي كشته شده و قاتل هم كشته مي شود ولي خانواده مقتول هم عزيز خود را از دست داده و هم پول بايد بپردازد؟

چرا تكدي گري حرام است؟ چرا در يك كشور اسلامي بايد افراد متكدي وجود داشته باشد؟

خدماتي را كه عايشه به اسلام كرده نمي توان ناديده گرفت. لطفاً پاره اي از خدمات وي را كه مستند باشد ذكر نماييد.

با وجود منابع غني عرفان اسلامي (قرآن و روايات، آيا نيازي به مراجعه به حكايت عرفاني شرق و غرب وجود دارد؟

چه مراكز تحقيقاتي و آموزشي در زمينة علوم و معارف اسلامي و نشريات در كشور وجود دارد؟

سير مطالعات اسلامي در حد درسي است؟ (C.D - كتاب - آدرس هاي اينترنتي - مراكز تحقيقي و ... ).

اولاً بفرماييد اختيارات والي مسلمانان يا يك مرع ديني كه مي تواند حكم اقتصادث ثانويه صادر كند يا فتواي اعرام را بر اساس قوانين اسلام، صادر كنند منافاتي با اختيارات وزارتخانه ها يا مجلس يا دادگاه ها كه مي توانند آن وظايف را انجام دهند ندارد؟ آيا اختيار فتوا در تمام مسايل كه به يك فقيه داده شده منافاتي با احترام به كارشناسان و مردم ندارد؟

نظر اسلام در مورد اشتغال و تحصيل زنان چيست؟

  1. 835 از 4632