مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

نظر اسلام در مورد روش هاي تنظيم خانواده و كنترل جمعيت چيست؟

تراشيدن ريش چرا حرام شده است؟

من از شما افراد فرهيخته اي كه در حكومت اسلامي هستيد و فعاليت هايي مي كنيد تشكر مي كنم. نيروي انتظاي در انجام وظيفه و جلوگيري از مفاسد اجتماعي كوتاهي مي كند لطفاً پيگيري شود.

آيا اين حكم در اسلام آمدهاست كه مردها حتماً بايد سبيل خود را كوتاه كنند نه ريش خود را؟ ايا تراشيدن ريش حرام است؟

با توجه به اين كه بسياري از علوم توسط دانشمندان اسلامي پايه گذاري شده است چرا امروز جامعة مسلمانان از كاربرد و استفاده از آن محرومند؟

مهمترين اصلي كه به وسيلة آن در هر دوره اي با استفاده از دين مي توان به نيازهاي اصلي و فرعي جامعه پاسخگو بود چيست؟

يك كتاب در خصوص اصول اعتقادي اسلام كه قابل استفادة دانش آموزان متوطه باشد معرفي نماييد.

آيه به غير از شيعه و سنّي، فرقه هاي اسلامي ديگر هم داريم؟

چرا كيفر ارتداد در اسلام مرگ است؟ چرا بايد كسي را به خاطر عقيده كشت؟

چرا خواست خدا دربارة ايمان مردم به دين و آيين اسلام تحقق نيافته و معاندان و مخالفان با آن به مخالفت برخاسته اند، در صورتي كه مي دانيم خدا اراده فرموده مردم، به اسلام و دستورهاي آن ايمان بياورند و ايمان آوردن آنان نيز شرطي از قبيل شايستگي لازم ندارد، زيرا شايستگي و لياقت عطية الهي است؟

مجله اي برايم معرفي كنيد كه بتوانم از آن استفادة لازم را ببرم كه در آن مسايل و مشكلات روز در حوزة دين و اخلاق مطرح شده و در كل مفيد باشد.

با توجه به پيشرفت هاي علمي انسان، ديگر چه نيازي به دين است؟

  1. 836 از 4632