مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

حكمت احكام ديني چيست ؟

نظر اميل دوركيم و فرويد در مورد خاستگاه دين چيست وچگونه نقد مي شود؟ نظريهء صحيح چيست ؟ آيا نظريهء جهل و ترس در موردخاستگاه دين صحيح است ؟ چرا؟

آثار اعتقاد به دين در زندگي انسان چيست ؟

فهم و درك ما از دين , مبتني بر معرفت و ادراك مفهوم الفاظ و كلماتي است كه در منابع ديني به كار رفته است . از طرفي مفهوم كلمات و الفاظ را از عرف و عامهء مردم مي گيريم ; پس اگر عرف اشتباه كند و ياكاربرد اين الفاظ تغيير يابد, معناي كل دين عوض مي شود. آيا اين سخن و برداشت صحيح است ؟

مسلماني داراي چه معيارهايي است ؟

با توجه به اين كه دين مبين اسلام , زهد گرايي و گوشه نشيني را مردود دانسته , آيا كار عارفان و سالكان در وضعي كه ممالك اسلامي زير سلطهء حكام غير اسلامي بوده , مورد قبول است ؟

چگونه مي توان شخصي را كه اتعقاد به مذهب و دين ندارد, به راه راست هدايت كرد؟

كسي كه استطاعت مالي و بدني براي چندين حج تمتع داشته باشد, آيا فقط يك بار كافي است يا بايد هر سال كه توانايي دارد به حج برود؟

من چندين طرح تحقيقي در خصوص مسائل اجتماعي وفرهنگي از قبيل بررسي فرقه هاي مذهبي بعد از اسلام , تصوف در ايران , واقعه اصحاب كهف , امام زاده هاي كشور و زندگي برخي پيامبران دارم , اميدوارم بامساعدت و حمايت شما دست به انجام و اتمام كارهاي مزبور بزنم و از منابع وراهنمايي هاي مؤسسه بهره مند شوم .

از نظر اسلام زندگي مادي انسان در چه سطحي بايد باشد؟

آيا اسلام موافق خوش بيني است ؟ باتوجه به اين كه به نظر مي رسد خوش بيني در واقع سعي در تحريف واقعيات عيني است ؟ احاديث آن را بيان فرماييد.

اصولاً اسلام تا چه حدّ با علوم غير ديني موافق است و انسان تا چه حد بايد دنبال علم باشد؟ آيا سزاوار است انسان به ديگر اميال خود توجه نكند و بيش تر وقت خود را دنبال علم باشد؟ آيا افراط وتفريط صحيح است ؟

  1. 852 از 4632