مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

با توجه به اينكه ميگويند شأن نزول آيات الهي، زمان و مكان و براي قوم خاصي نميباشد و براي همه از آدم تا خاتم قابل اجرأ است، پس چرا در جلسه معارفهاي كه آياتي از سوره اسرأ و از جمله آيه اِنَّ البـَطِـلَ كانَ زَهوقـا (اسرأ، 81) تلاوت شد عدهاي دلگير شدند كه شما آياتي را تلاوت كرديد كه همخواني با جلسه نداشت و يا مثلاً در جلسه بانوان آياتي از سوره واقعه تلاوت شد ـ از جمله آيات حورالعين ـ و رئيس جلسه كه مرد بود ناراحت شد؟

من به داستاننويسي علاقهمندم و چون در داستاننويسي بايد به نيروي تخيّل اجازه داد كه به هر سو لازم است برود و نويسنده بيشترين وقت را هنگام نوشتن در تخيّل به سر بَرَد، اما در دين و مذهب ما، توصيههاي اكيدي در باب كنترل فكر و آزاد نگذاشتن تخيّل وارد شده است، به گونهاي كه سفارش شده بايد در همه حال وقت را غنيمت شمرد; با اين وجود من چگونه ميتوانم يك داستاننويس خوب و مسلمان باشم؟

در حال حاضر كه جهان در حال پيشرفت است و غربيها از لحظه لحظه زمانشان بهره ميبرند، براي ما مسلمانان براي تمام لحظههاي زندگي دعا و نماز سفارش شده است. آيا اين امر فقر علمي را براي جامعة اسلامي در پي ندارد؟

قرآن كريم دربارة رفتار جوانان مسلمان نسبت به اطرافيان خود چه سفارشاتي فرموده است؟

قرآن مجيد بهترين شيوة تبليغ اسلامي را در چه ميداند; به عبارت ديگر براي تبليغ دين بايد از چه شيوهاي بهره جست؟

لطفاً بفرماييد در آية يازده سورة صف، چرا اموال جلوتر از انفس آمده، با اين كه در راه دين از هر دو بايد گذشت، علّت اين نكته چيست؟

آيا خداوند متعال در قرآن كريم دربارة حكومت اسلامي چيزي فرموده است؟

گفته ميشود قرآن، كتابي است كه هر كس با توجه به علم و آگاهي خود، آن را ميفهمد، چون زبان آن ساده است، بلكه از جنبههاي اعجاز آن اين است كه همه از معارف آن، سيراب ميشوند، يعني هم شخص كمسواد و هم فيلسوف از آن بهرهمند ميگردند، آيا در اين صورت اختلاف در فهمها و برداشتها پيش نخواهد آمد؟ در صورت پيش آمدن چنين اختلافي، چه كسي بيشتر قابل اعتماد است؟

استفاده از مشروبات الكلي چه ضرري براي انسان دارد و حكم آن وعلت حرمت آن چيست؟

چرا قرآن كريم، همة انسانها را به هدايت فرا ميخواند، با اين كه عدة كمي از آنها مسلمان شده، به حق دست مييابند؟

الف ـ چرا خداوند سبحان، سن نه سالگي را براي تكليف دختران قرار داده است؟ اين سن در مورد من كه خيلي زود است. ب ـ بهتر نيست براي آشنايي بيشتر ما با اسلام، كتابهاي بينش ديني را براي سن 10 ـ 11 سالگي بگذارند؟ ج ـ اگر گناهاني كه مرتكب شدهايم، به علت بيعقلي مان بوده ـ البته نه گناهان بزرگ ـ آيا خداوند از تقصيرهاي ما ميگذرد؟

تكليف اين همه دروغ، ريا، بي عدالتي و...، در يك جامعهاي كه به نام جامعة اسلامي است، چيست؟ آيا همين رفتار نادرست، عاملي براي تروريسم خواندن مسلمانان (كه داراي بهترين دين هستند) نيست؟ لطفاً بفرماييد تكليف ما در اين باره چيست؟

  1. 877 از 4632