مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره استفاده از یارانه متعلق به فرد متوفی
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره تعلق یارانه به دانشجویان خارج از کشور
پاسخ آیت الله مکارم شیرازی درباره احتساب درآمد زنان جزء درآمدهای خانوار [یارانه]
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره حکم وضو وغسل
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره شستن گلیم یا فرش با آب لوله کشی
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره تطهیر لباس متنجس
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره شستن لباسهای نجس با آب کر وجاری
پاسخ آیت الله خامنه ای درباره پاک بودن آب
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره اجرت برای کار منزل توسط زن
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی درباره وظیفه شخصی که بیهوش است
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی در باره قضای روزه های عادت ماهانه
پاسخ آیت الله حسینی شاهرودی در باره حکم مذی
  1. 88 از 4632