مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا هنگام ولوج روح در جنين روح او از جسمش نشأت مي گيرد يا از روح مادر يا روح الهي؟
آيا شهيدان افراد استثنايي بودند يا اكنون نيز از آن اشخاص در جامعه وجود دارد براي نزديك شدن به شخصيت آنها چه بايد كرد
دين اسلام تنها ديني استكه انسان را به كمال مي رساند آيا در دين اسلام فقطتشيع بر حق است
در جهان آخرت افرادي كه مثل مادر من هستند يعني نماز خود را نمي توانندصحيح بخوانند چقدر مي توانند به درجات عاليه راه يابند؟
آيا تصور كردن خداوند به صورت انسان جايز است؟
آيا دعاي فرد مسلمان براي غير مسلمان جهت آمرزش او مورد قبول است؟
آيا وجود پيامبر و ائمه داراي ويژگي خاصي بودند كه به اين رتبه رسيدند ياخدا مجبور بود چنين كساني را براي هدايت بشر خلق كند؟
آيا مرگ هاي ناگهاني از روز اول مشخص بوده است؟ آيا با صدقه و مي شودجلو مرگ را گرفت؟
چه رابطه بين دينداري و موفقيت در زندگي وجود دارد؟
اگر هدف خلقت انسان تكامل است هدف تكامل چيست و چه فايده اي دارد؟
با توج به احاديث كه ظهور حضرت را در زماني مي دانند كه جهان پر از ظلم وو ستم باشد حال آيا هدف انقلاب اسلامي (ريشه كني ظلم) آب درهاون كوبيدن است
چرا تنوع در خلقت يك امر حكيمانه است؟
  1. 969 از 4632