مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

آيا فقه پاسخ گوي تمام نيازهاي جامعه است؟ اگر هست نقش عقل چيست ؟
آيا دستورات قرآن، مي تواند در تمام دنيا اعمال شود؟
با اين كه شهادت امام حسين به خواست خدا بوده علت گريه و عزاداري شيعيان چيست؟
آيا اسلام آوردن حضرت علي (ع) در سنين نوجواني، چيز لغوي نيست؟
با توجه به اينكه ملائكه در حال معنوي كامل هستند چگونه انسان مي تواند از لحاظ معنوي از آنها برتر شود؟
اگر انسان فطرتا خداجو مي باشد، چرا افرادي مشرك و كافر مي شوند؟
آيا سخن فرشتگان در مورد خلقت اوليه در زمين، نشانگر اين نيست كه خدابه آزمايش او پرداخته است؟
در مثال علم الهي نسبت به معلم و شاگرد، معلم چگونه مي تواند درباره شاگردي كه هنوز او را نديده خبري بدهد؟
آيا عواملي كه خداوند براي گمراهي انسان در وجودش قرار داده، با عدالت او سازگار است؟
چرا خداوند مردان را بر زنان برتري داده است؟
آيا نظريه ((بيگ بانگ)) (انفجار بزرگ) تضادي با ابدي بودن جهان ندارد؟
عقل و خرد در اسلام و غرب چه جايگاهي دارد؟
  1. 990 از 4632