-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1049 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

هدف از جاودانگي انسان چيست؟
جاودانگي انسان لازمه ساختار وجودي اوست . انسان بودن انسان به اين است كه با مرگ « نيست » نشود و به عالمي ديگر پاي نهد ؛ همچنان كه لازمه جسم بودن يك چيز اين است كه داراي ابعاد باشد . اگر بپرسند كه « هدف از وجود ابعاد براي جسم چيست؟ »
اين پرسش ، پرسشي از لوازم ذاتي جسم است . لازمه ذاتي جسم ، ابعاد است و جسم بودن جسم چنين اقتضايي دارد جاودانگي انسان نيز از لوازم ذاتي اوست و سخن گفتن درباره هدف از لوازم يك چيز ، در واقع سخن گفتن درباره هدف از وجود نيست و پيدايش آن چيز است ؛ زيرا هدف از جاودانگي ، چيزي جز هدف از آفرينش انسان نيست . اگر انسان در دنيا بكوشد كه به قرب الهي نايل شود ، جاودانگي اش سبب مي شود كه حقيقت اين قرب در عالم برزخ و به خصوص در قيامت ظهور و تجسّم پيدا كند . اگر از اين هدف اصلي روي برتابد ، جاودانگي او سبب ظهور گمراهي و تجسّم آن در برزخ و آخرت است : « من كان في هذه اعمي ففي الاخرة اعمي و اضل سبيلاً ؛ كسي كه در اين دنيا كور ( دل ) باشد پس در آخرت ( نيز ) كور و از راه گمراه تر است . »
{P - سوره اسراء ، آيه 72 . P}
اين كه چرا خداوند انسان را جاودانه آفريده و او با مرگ نابود نمي شود . اين براساس مشيّت و خواست الهي بوده است ؛ همچنان كه مشيّت و اراده الهي بر اين تعلق گرفته كه برخي موجودات ، بي جان باشند و برخي گياه و برخي حيوان .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.