-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1055 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

چرا اين جهان نمي تواند مقصد نهايي انسان باشد؟
وجود استعدادهايي كه چيزي بيش از استعدادهايي است كه براي زندگي اين دنيا لازم است ، نشان مي دهد كه وجود انسان محدود به دنيا و مقصد نهايي او نيست و حيات او پس از مرگ پايان نمي پذيرد .
انسان براي زندگي در اين دنيا و حيات مادّي جز غريزه به استعدادي ديگر نياز ندارد ؛ همچنان كه حيوانات چنينند . همچنين ، براي اين زندگي ، به تفكّر ، تعقّل ، آزادي ، وجدان و . . . نياز ندارد . انسان در اين استعدادها اگر در جهت خدايي به كار گرفته شوند ، به رشد و تكامل مي رسند انسان كه به طور معمول بايد اين دنيا را ترك كند ، وجود همين استعدادها خود دليلي روشن بر وجود معاد و حيات اخروي است . براي روشن تر شدن مطلب اين تمثيل مناسب است : جنين در دوران حيات جنيني در رحم ، نيازي به دهان و اعضاي گوارشي و تنفسي و دست و پا ندارد حيات او در رحم از طريق جفت مادر تأمين مي شود . اين استعدادها در آن به كار مي روند . زندگي دنيايي نيز نسبت به زندگي اخروي چنين است با اين تفاوت كه در زندگي دنيايي ، انسان با اراده و اختيار ، به رشد و تكامل استعدادهاي خود دست مي زند و با ايمان به خدا و پيروي از تكاليف الهي ، كه همانا تنها راه رشد انسان است ، خود را براي زندگي در عالم آخرت آماده مي كند .
در قرآن كريم آمده است : « و انّ الاخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون ؛ همانا آخرت زندگي واقعي است . اگر آنان مي دانستند . » بنابراين ، بايد به اين جهان به عنوان گذرگاه و محل عبور نگريست و همان گونه كه پل معبر جاي ايستادن نيست ، اين جهان نيز نبايد به عنوان جاي ايستادن مورد نظر انسان قرار گيرد .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.