-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1075 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

انسان تا چه اندازه تحت تأثير محيط و خانواده است و آيا اين امر اختيار و انتخاب انسان را از ميان نمي برد؟
در انسان هم نيروي عقل و فطرت ديني هست ، كه از گذر آنها به سوي خدا و عبادت و نيكي ها گرايش مي يابد و هم غرايز و تمايلات حيواني به سوي بديها كه به وسيله آنها از سويي ديگر ، در وجود انسان ، عرض اختيار و اراده و انتخاب بر نهاده شده است و انسان مي تواند از محيط خارج ، مانند جامعه و مدرسه و خانواده اثر پذيرد . اگر گرايش سوي بديها در انسان هست ، دعوت به پاكي و امانت و عدالت و راستي و پرستش خدا نيز هست . در اين ميان ، قدرت اختيار و تصميم گيري انسان مي تواند بر همه عوامل ديگر غالب آيد . هر چند انسان از محيط يا خانواده اثر مي پذيرد ، ولي همواره چنين نيست ، از همين رو در موارد بسياري انسان عليه محيط و خانواده خود عصيان مي كند و در شيوه زندگي از ديگر اعضاي خانواده فاصله مي گيرد . اگر اين موارد به ندرت هم وجود داشته باشد ، مي تواند دليلي بر اين امر باشد كه انسان مي تواند برخلاف سنتها و انديشه هاي حاكم بر محيط و جامعه حركت كند و آنچه كه نقش اصلي را ايفا مي كند ، اختيار و اراده انسان است كه در اثر تربيت صحيح و وجود مربي مي تواند به حركت در آيد و در مسير شايسته به كار افتد .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.