-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1141 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:13

آيا پيشرفت صنعتي اروپا دليل ترقي فضايل اخلاقي آنهاست؟
به اعراف خود دانشمندان و بزرگان اروپا پيشرفت آنها در صنعت، دليل ترقي و ارتقاء جامعه آنها نيست، زيرا تكنيك و صنعت به تنهايي خوشبختي نمي آفريند. در واقع اينها يك نوع پيروزي هنري است، نه انساني. بشريت بايد از پوست به مغز برسد. بايد همدوش با پيشرفتهاي خيره كننده صنعتي و مادي، صفات برجسته انياني، ايمان و فضايل اخلاقي را گسترش دهد تا بتواند توانايي هاي عظيم مادي را در مسير سعاد و نيكبختي خود بكار اندازد.
به گفته يكي از دانشمندان بزرگ، بشر امروز به كودكي مي ماند كه نيمي از بدن او بسرعت رشد و نمو كرده، اما نيم ديگر او همچنان باقي مانده است، زندگي براي چنين كودكي چقدر مشكل و طاقت فرسا خواهد بود و قيافه ي او چه اندازه زننده است! جانسون، رييس جمهور اسبق آمريكا، در نطق آغاز رياست جمهوري خود به صراحت اعتراف

ـ1257ـ
نمود:« با اينكه سفينه هاي فضايي ما با دقت عجيب و خيره كننده اي به ماه نزديك مي شوند، ما در زمين خودمان گرفتار تشتتي خردكننده هستيم... ما د. از صلح و اتحاد مي زنيم، ولي گرفتار جنگ و اختلافيم. ما ناچاريم ارزشهاي انساني را زنده كنيم».
به اين ترتيب، نه تنها فلاسفه و دانشمندان اجتماعي و رهبران اخلاقي به اين حقيقت رسيده اند كه وضع فعلي دنيا، به خصوص غرب، قابل انفجار است; بلكه غولهاي سياسي جهاني نيز به اين حقيقت واقف شده اند كه ادامه اين وضع، جهان انسانيت را هب پرتگاه خواهد كشيد. به نظر همه دانشمندان آنچه مي تواند بشريت را معتدل كند و جهان را به صورت مدينه فاضله در آورد، همانا دين و ايمان به مباني آسماني است.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1258ـ
             اســلام
             شيعه و سنّي                                                       

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.