-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1163 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

احساس خستگي از دنيا باعث شده كه آرزوي مرگ كنم و چنانچه خودكشي جايز بود اقدام مي كردم لطفا مرا راهنما
زندگي، معركه و ميدان كارزار است كه در آن همواره انسان با انواع و اقسامناملايمات دست و پنجه نرم ميكند و در كوره سختيها و دشواريها، گداخته ميشود تا شايد بتواند زندگي را تا حدي به شكل مطلوب، قالب بندي كرده، به آن صبغه مورد نظر را ببخشد. زندگي جنگ است و در اين پيكار دائمي، خوشيها و ناخوشيها، كامرواييها، ناكاميها، لذتها و دردها، پيروزيها، شكستها، چون تار و پود در هم تنيده و از يكديگر جدايي ندارند. البته در مواردي شادكاميها، نمايانتر و افزونتر است و در مواردي نيز ناكاميها و رنجها ؛ ليكن آنچه مهم است داشتن درك و شناخت صحيح از مشكلات و چگونگي برخورد با آنها و نيز چگونگي توجه به عنايات الهي در اين رابطه است.
در برخورد با مشكلات در درجه اول انسان بايد به گونهاي از نظر روحي خود را تقويت كند كه آماده استقبال از هر دشوارياي باشد و از ناملايمات زندگي، همچون كامرواييها استقبال كند و آنها را عامل بدبختي و رنج و اندوه به حساب نياورد. برخورد انفعالي با مشكلات، انسان را از همه جا و همه چيز مايوس ساخته و همه روزنههاي اميد را به روي او ميبندد و از جنبش و تحرك در مسير بهسازي وضع خويش باز ميدارد. اما برخورد فعال در برابر مشكلات، اراده انسان را نيرومند و پولادين ميسازد، به انسان نشاط و قوت فكري و جسمي ميبخشد و در پناه آن ميتواند، بر امواج سهمناك مشكلات شنا كند و از طوفانهاي مرگبار نجات يابد.
بنابر اين، هر اندازه مشكلات شما، افزونتر باشد، مطمئن باشيد كه با اراده و روحيه قوي، به راحتي ميتوانيد بر آنها فائق آييد و بر همه ناملايمات لبخند بزنيد.
يكي از دستورات اسلام اين است كه در مشكلات و ناراحتيها، هميشه به افراد فرو دست و پايينتر از خود نگاه كنيد و با درك عميق ناراحتيها و سختيهاي آنها، نسبت به مشكلات و ناملايمات خود راضي و شاكر باشيد و از نعمت هايي كه خداوند به شما داده (گوش، زبان، دست، پدر و مادر، قدرت فكر و انديشه، مهم آموزي، دين و...) شاكر و سپاس گزار باشيد.
گفته ديگر آن كه، اساساً سعادت و خوشبختي، غير از خوشيهاي گذران چند روزه دنيا و رسيدن به آرزوها و آمال دنيايي است. چون ما معتقد به جهات آخرت هستيم و در آنجا تنها كردار و اعمال نيك و خداپسندانه، مايه سعادت و خوشي است؛ نه نعمتهاي ظاهري و دنيوي
پس كساني كه در اين چند روزه دنيا، براي رضاي خدا مشكلات را تحمل ميكنند و همواره به او توكل مينمايند، در جهان آخرت با بشارتهاي ملايك آسماني روبه رو ميشوند و در برابر عمل دشواريهاي چند روزه دنيا، پاداشي جاودان و سرمدي ميبينند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.