-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1351 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چگونه مي توان در زندگي اجتماعي مسالمت آميز و راحت زندگي كرد؟
انسان ها در زندگي اجتماعي از حوق متقابلي نسبت به يكديگر برخوردارند كه در صورت آشنائي با آن حقوق و بكار بستن آن، روابط اجتماعي باموازنه انجام خواهد شد. پس وظيفه ما در مرحله نخست، آشنايي با اين حقوق، و در مرحله بعد، به كار گرفتن آن مي باشد. و اگر در جامعه تصادم و تزاحمي هست، از كمبود در يكي از اين مراحل است; يعني يا حقوق و موازين را نمي شناسيم و يا آن ها را درست بكار نمي گيريم.
با رعايت موازين و حقوق اجتماعي، به طور قطع انسان ها زندگي راحتي را كنار هم خواهند داشت، اما از آنجا كه تصور كامل امينت و راحتي به سادگي ممكن نيست، انديشه ديني به انسان بينش و ظرفيتي را مي بخشد كه توقع راحتي مطلق را در دنيا نداشته باشد، در دعاي روز سه شنبه مي خوانيم: «واصلح امر آخرتي فانها دار مقرّي و اليها من

ـ1909ـ
مجاوره اللئام مفرّي(1); خدايا! امر آخرتم را سامان بخش، چون آنجا خانه پايدار من است و همان جا گريزگاه من از آدمهاي پست است».

(بخش پاسخ به سؤالات )

ـــــــــــــــــــــ
1 - مفاتيح الجنان، دعاي روزها، سه شنبه.

ـ1910ـ
             اخـلاق و تربيت
             فضائل اخلاقي                            توكــل                         

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.