-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1354 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا اسلام، زندگي انفرادي وانزوا را براي خودسازي و تقويت اراده تجويز مي كند؟
در روش سازندگي ديني، البته بخشي از وقت را به خود اختصاص دادن و به تفكر و تأمل پرداختن، مطلوب است و در اصطلاح خلوت با خويش باعث دقت ها و دريافت هاي مفيدي مي شود اما زندگي افرادي به خاطر از بين بردن عادات منفي برنامه درست و شايسته اي نيست زيرا انسان موجودي است اجتماعي آنرا تنظيم كرده عملي سازد.
بهترين راه براي تقويت اراده بكار بستن تعريفهاي عملي فردي و اجتماعي است بدين ترتيب كه انسان پس از تحصيل اطلاعات لازم اخلاقي و عملي تصميم بگيرد آنها را بكار بندد و عليرغم اينكه مسائلي مانند شرم (شرم كاذب) و ملاحظه ديگران و امثال آنها او را مانع مي شود تصميم بگيرد هر چه بيشتر آنها را بكار بندد مثلاً كسي كه از سخن گفتن نزد ديگران و امثال آنها او را مانع مي شود تصميم بگيرد هر چه بيشتر آنها را بكار بندد مثلاً كسي كه از سخن گفتن نزد ديگران شرم دارد تصميم بگيرد هر چه بيشتر آنها را بكار بندد مثلاً كسي كه از سخن گفتن نزد ديگران شرم دارد تصميم بگيرد نزد ديگران صحبت كند و در اجتماعات و محلهاي تجمع حرف برند و مسائلي كه تشخيص مي دهد لازم است مطرح كند اين كار در مرحله نخست دشوارست ولي با بكار بستن ممتد و تمرين پي گير بتدريج براي انسان عادي مي شود و همچنين است خصلتهاي ديگري كه انسان بخواهد آنها را تبديل به خصلتهاي شايسته سازد كه در مورد هر كدام تمرين مناسب آنها را بكارنند. تأكيد صريح دين بر شركت در اجتماعات مثل نماز جمعه و تعاون در خير نمونه هايي است كه نشان مي دهد، راه خودسازي از بستر جامعه عبور مي كند اين راه صوفيان است كه يكي از آنان گفته است اگر من به جاي پيامبر((صلي الله عليه وآله))بودم و به معراج رفته بودم ديگر باز نمي گشتم! آري او آنجا مي ماند اما پيامبر و پوينده را او به خلق باز مي گردد و سازندگي خويش و ديگران را در همين مسير تحقق مي بخشد.

( بخش پاسخ به سؤالات )

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.