-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:14 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

حد و مرز آزادي بيان را از نظر اسلام بيان فرماييد .
در تمامي نظام هاي مدعي آزادي و دموكراسي ، براي آزادي حد و مرزي وجود دارد؛ مثلاً توهين به مقدسات و يا نشر اكاذيب و توطيه براي براندازي ، ممنوع و خلاف قانون است . ترويج فساد نيز از جمله موارد ممنوع در قوانين است ؛ ولي هر نظامي با توجه به مباني فكري و اجتماعي خود، تعريقي از فساد دارد؛ مثلاً دركشورهاي غربي نوعاً استفاده ابزاري از زن و تصاوير مختلف آن و نيز اشاعه مبتذل ترين روش هاي ارضاي غريزه جنسي ، منعي ندارد؛ چون در بينش آنان ، فساد تعريف ديگري دارد .ولي در بينش اسلام ، ( ( فساد ) ) تعريف شده است و مباني آن نيز از وحي سرچشمه مي گيرد .بر اين اساس هيچ كس مجازبه ترويج فساد نيست ؛ چرا كه در صورت مجاز بودن ترويج فساد، هيچ قدرتي نمي تواند مانع گسترش مفاسد گردد؛ زيرا جامعه به راحتي به سوي فساد حركت مي كند، حال آن كه به سختي در مسير صلاح ره مي پيمايد .ازهمين رو اسلام ، راه هاي گسترش فساد را بسته و اجازه ترويج آنان را به كسي نمي دهد .البته موضوع عقايد و افكار و طرح مناسب آن ، موضوع ديگري است كه در اين مورد اسلام منعي براي طرح افكار و عقايد قرار نداده است ؛ولي از آن جا كه ممكن است برخي با تبليغات بخواهند از اذهان مردم عادي كه چندان آشنايي با مباني ندارند - سو استفاده كنند، نبايد اجازه داد، از كم اطلاعي آنان سو استفاده شود .در زمان پيامبران الهي - مانند حضرت ابراهيم ( ع ) و پيامبر اسلام ( ص ) - نيز طرح افكار منعي نداشته است ؛ بلكه خود قرآن مجيد نيز سخنان آنان را نقل و به بررسي و ابطال آنها پرداخته است . در زمان ايمه ( ع ) نيز، افراد بسياري شبهات خود را نزد آنان مطرحمي كردند و پاسخ هاي لازم را دريافت مي نمودند .بنابراين ، طرح افكار درجاي خود اشكالي ندارد؛ ولي نبايد اجازه داد كه از طرح انديشه ها و شبهات سو استفاده شود و اذهان ساده مردم ، دستخوش آسيب هاي مختلف گردد.;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.