-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:154 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

درسهايي را كه ما از امام حسين(ع) در واقعه عاشورا مي گيريم، لطفافهرست وار بنويسيد.
درس هاي عاشورا چنان وسيع و گسترده است كه نمي توان از آن فهرست كاملي داد. بويژه آنكه باگذشت زمان و كاوش هرچه بيشتر و عميق تر و تحليل دقيق آن روزنه هاي جديدي گشوده و رازهاي نهفته اي برملا مي شود. اما برخي از كليات آن دروس عبارتند از: 1- اصالت دادن به حق در حيات اجتماعي و باطل ستيزي ( الا ترون ان الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهي عنه) 2- تقدم حفظ اسلام بر حفظ جان ( ان كان دين محمد لم يستقم الا بقتلي فياسيوف خذيني). 3- شهامت شجاعت ايثار آزادگي نترسيدن از قدرت هاي ظاهري. مرگ آري ننگ هرگز (الموت اولي من ركوب العار) نخست فلسفه قتل شاه دين اين است كه مرگ سرخ به از زندگي ننگين است نه ظلم كن به كسي ني به زيرظلم برو كه اين مرام حسين است و منطق دين است. 4- درايت تدبير موقعيت شناسي. 5- مبارزه با علت ها ( كه علت العلل مفاسد اجتماعي حكومت هاي طاغوتي اند ) به جاي پرداختن به معلول. 6- مهرباني عطوفت و وفاداري در نيروهاي داخلي (قضيه حضرت ابوالفضل). 7- بزرگواري و كرامت حتي در برخورد با دشمن ( آب دادن به حر و نيروهايش ). 8- نقش ارشادي داشتن در همه جا حتي در برابر دشمن در ميدان جنگ ( سخنراني هاي امام حسين). 9- امكان اصلاح و بازگشت در همه حال (توبه حر). 10- نقش فعال و سازنده زن ( مادر وهب و نقش زينب). 11- اهميت نماز به ابوثمامه فرمودند: «جعلك الله من المصلين». 12- تصوير زيباي عواطف انساني (امام بر بالين شهيدان). 13- فرماندهي صحيح تاكتيك هاي پيشرفته نظامي ( خندق كندن پشت خيمه در اختفا و استتار كامل). 14- هماهنگي نيروها. 15- عدم توجه به كمبودها و اهميت ندادن به آنها. 16- غيرت و فتوت (بازگشتن از نهر زمان حمله دشمن به خيمه ها). 17- مروت و جوانمردي (آغازگر جنگ نبودن). در شجاعت شير ربانيستي در مروت خود كه داند كيستي و دهها و صدها درس ديگر.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.