-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1591 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

شجره نامه يعني چه و راه شناختن سادات چگونه ميباشد؟

با تشكّر از جنابعالي كه ما را مورد محبت قرار داده و پرسش هاي خود را با ما در ميان گذاشته ايد.

در فرهنگ واژگاني: شجره نامه، به نسب نامه، نژادنامه، شجرة نسب معنا شده است كه فهرست نام هاي پدران و نياكان كسي، به صورت درختي است كه نياي اوّلي، اصل و فرزندان به ترتيب شاخه هاي آن باشند.[1]

سادات كه لقب فرزندان پيغمبر(ص) است و به معناي پيشوا و مهمتر و سرور آمده است، در اصطلاح عرفي به كساني كه از طرف پدر به حضرت عبدالمطلب بن هاشم، جد رسول خدا(ص) انتساب دارند، گفته ميشود.[2]

سيادت شامل فرزندان حضرت علي(ع) ميشود. بنابراين فرزندن فاطمه زهرا(س) از دو جهت سيادت دارند: هر چند سيادت از طريق مادر نيز انتقال مي يابد، اما عرفاً به آن سيد نمي گويند و بعضي احكام خاص سادات را ندارند.

براي شناخت سادات در جامعه بايد از دانشمنداني كه از علم نسب شناسي بهره كافي دارند، كمك گرفت و راه هايي را كه بيان كرده اند، استفاده كرد. در پايان پاسخ حضرت آيت اللهالعظمي گلپايگاني(ره) را در اين مورد بيان ميكنيم:

سيّد به معني آقا است و از القابي است كه در عرف فارسي زبانان و شيعه، كساني كه نسبشان به واسطة فاطمة زهرا سيدّه النساء(س) به رسول خدا(ص) منتهي ميشود و بر سائر علوييين نيز كه به واسطة حضرت عباس يا جناب محمد حنفيّه نسبشان به اميرالمؤمنين(ع) ميرسد، احتراماً گفته مي شود، بلكه بر ساير هاشميين مانند كساني كه نسبشان به جناب جعفر طيّار و عقيل مي رسد، نيز سيّد ميگويند و اين يك نوع احترام از منتسبين به رسول خدا(ص) و از خاندان بني هاشم است، چنان چه شيعه و اهل سنّت، سادات (خصوصو علويّيين، بالأخص فاطمييّن) را شرفا ميگويند و به كسي كه از اولاد حضرت امام حسين (ع) باشد، شريف حسيني گفته ميشود و فرزند سيّده علويّه نيز اگرچه در عرف، سيّد و شريف، ناميده نمي شود، بواسطة مادرش به اين دودمان شريف و حضرت رسول(س) انتساب دارد و اگر مادرش از اولاد فاطمهزهرا(س) باشد، از فرزندان پيغمبر(ص) محسوب است. بلي فقط ك ساني كه به وسيلة پدر هاشمي هستند، استحقاق خمس دارند.[3]

راه شناختن سادات در جامعه بدين گونه است كه شجره نامه هاي معتبري در دست داشته باشند و يا اين كه بين اهل محل و شهر خود به سيادت معروف باشند.[4]

[1]لغت نامه دهخدا، مادّه شجره نامه.

[2]السيّد روح الله الموسوي الخميني(ره)، تحريرالوسيله، الجزء الاوّل،مؤسسة مطبوعاتي اسماعيليان، ص 365.

[3]مجمع المسائل، ج 1، ص 392.

[4]همان،ص 391؛ تحريرالوسيله، الجزء الاوّل، ص 365، مؤسسة مطبوعاتياسماعيليان؛ ر.ك: بحرالانساب در شرح احوالات اولاد چهارده معصوم(ع)، الشجرهالطيبه، الشجره المباركه في انساب الطالبيه للاءمام فخر الرازي (المتوفي 606)تحقيق السيّد مهدي الرجائي.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.