-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1623 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

در همجنس بازي آيا فاعل يا مفعول بودن تفاوتي را در جرم و گناه ايجاد ميكند؟

از نظر شرع مقدس، بين فاعل و مفعول تفاوتي در جرم و گناه و كيفر و اجراي حدود نيست، يعني لواط بر فاعل و مفعول هر دو حرام است. امام صادقعليهالسلام از قول پيامبرصلي الله وعليه وآله نقل كرده: كسي كه با پسري جمع شود، روز قيامت آب دنيا او را پاك نميكند و خشم خدا بر او است و او را لعنت فرموده و دوزخ را برايش آماده كرده است سپس فرموده: هر كس لواط كند، عرش خدا به لرزه درميآيد. حضرت در مورد مفعول فرموده وسائل الشيعه، ج 14، ص 249.

است:

كسي كه مفعول واقع شده خداوند او را در كنار جهنم نگه ميدارد، تا مردم از حساب فارغ شوند، سپس او را در جهنم مياندازد. البته اين عقوبت براي فاعل و مفعولي است كه توبه نكرده باشند، كه از نظر حد حكم همان، ص 253.

مشابه دارند. هر گاه لواط كننده و لواط دهنده، هر دو عاقل و بالغ باشند، حكم از نظر حد حكم مشابه دارند. هر گاه لواط كننده و لواط دهنده، هر دو عاقل و بالغ باشند، حكم هر دو قتل و كشتن است. حاكم شرع مخير است آن دو را به وسيله شمشير يا سنگسار يا سوزانيدن يا از بالاي بلندي پرتاب كرده بكشد. اين حكم براي كسي امام خميني، تحريرالوسيله، ج 2، ص 470.

است كه لواط با اقرار يا شهادت ثابت شده باشد و فرقي بين انجام آن در يك مرتبه يا بيش از آن نيست.

البته در يك حكم فاعل و مفعول تفاوت دارند و آن حكم وضعي و فقهي است، يعني مادر و خواهر و دختر

پسري كه لواط داده، بر لواط كننده حرام هميشگي است، ولي مادر و خواهر و دختر پسري كه لواط كرده، بر لواط داده حرام نيست.

توضيح المسائل مراجع، ج 2، ص 402.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.