-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)
-آرزوهاي انسان در چه مواردي مستحسن و در چه مواردي مذموم است؟
(0)
-به چه كسي آزاد مي گويند؟(0)
-در جامعه ي امروزي چگونه مي توانيم آزاده باشيم؟
(0)
-معروف است كه بشر مختار و آزاد آفريده شده , و سرنوشت او در دست خود اوست . واو , خود سرنوشت ساز , و طراح نحوه زندگي آينده خود مي باشد . از طرف ديگر قانون وراثت كه از اصول علمي مسلم جهان ما است , به ما مي گويد كه فرزندان نه تـنها وارث مال و صفات ظاهري پدران و مادران هستند , بلكه صفات دروني و روحيات خوب و بد آنان را نيز به ارث مي برند , و صفات و روحيات موروثي درسرنوشت آنان كاملا موثر است . چگونه مي توان انسان را در تعيين سرنوشت خود آزاد دانست ؟(0)
-آيا آزادي مستلزم وحدت اديان نيست ؟(0)
-معناي آزادي در اسلام چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي عقيده چيست ؟(0)
-نظر اسلام درباره آزادي انسان چيست ؟(0)
-چرا اسلام , اسلام آوردن بردگان را موجب آزادي آنان نداسته است ؟(0)
-اسلام مي گويد : پيروان هر دين و آييني حق حيات دارند و بطور آزاد مي تواند خود را معرفي كند پس چرا از پيروان ديگر ماليات و جزيه دريافت مي كند ؟(0)

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:1665 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

اگر كسي روحاني و طلبه اي را به هر جهت قبول نداشته باشد، ايا مي تواند پشت سر او نماز بخواند يا بايد فرادي به جا آورد؟

اگر كسي گناهي از روحاني و طلبه ديد و يقين داشت گناهكار است، نم يتواند در نماز به او اقتدا كند. امّا گناهي انسان شخصي را قبول ندارد، نه به جهت گنان كردن،بلكهب ه جهت اين كه در مباحثه يا گفتگوي علمي با او هم عقيده نيست يا مي داند كه اشتباه مي گويد، مثلاً فلان حديث را اشتباه معنا مي كند يا فلان مطلب را بلد نيست يا نظر مخالفي دارد. اين گونه قبول نداشتن ربطي به عدالت فرد ندارد و مي توان به او اقتدا كرد. بنابراين قبول نداشتن شخصي به هر جهت مانع اقتدا نمي شود. اگر گناهي از او ببيند، نمي تواند اقتدا كند.

تذكر: البته گاهي از روحاني يا طلبه يا ديگري كاري را مشاهده مي كند و به نظر خودش آن را گناه مي داند، در حالي كه گناه نبوده و پنداشته شده كه گناهكار است. در اين صورت اگر با او صحبت كند و به او تذكر بدهد، متوجه مي شود كه ايشان گناه نكرده است. اگر شخصي يقين كرد كه فلان طلبه يا روحاني گناهكار است، نمي تواند به او اقتدا كند.

عدالت يك حالت خداترسي باطني است كه انسان را از انجام گناه كبيره و تكرار گناه صغيره باز مي دارد. همين اندازه كه با كسي معاشرت داشته باشيم و گناهي از او نبينيم، نشانة عدالت است و يان را حُسن ظاهر مي گويند. اگر كسي حُسن ظاهر را از ظاهر حال فيدي بفهمد و بداند كه اهل گناه و معصيت نيست و گناهي هم از او نديد، مي تواند به وي اقتدا كند.

اگر شخصي امامي را عادل مي دانسته، اما شك كند بر عدالت خود باقي است، مي تواند به او اقتدا نمايد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.